přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 74/2015
Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat § 10

§ 10
Podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic je
a) seznam registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto podopatření po celou dobu závazku,
b) seznam čísel všech trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov dojnic po celou dobu závazku a které přísluší k uvedenému hospodářství podle písmene a), a
c) uvedení jedné vybrané metody regulace nežádoucího hmyzu podle odstavce 2 písm. a) pro každý objekt uvedený v písmeni b).
(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic, jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství plní v souladu s § 6 následující podmínky:
a) provádí dezinsekci ve všech objektech uvedených v odstavci 1 písm. b), a to tak, že v případě použití
1. chemické metody provede celkově alespoň 4 aplikace chemického přípravku s dobou účinnosti do 30 dnů včetně, v souladu s přílohou č. 3 k tomuto nařízení, a to jednou v průběhu každého kalendářního měsíce v období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku; v případě použití pří- pravku s dobou účinnosti nad 30 dnů provede alespoň 1 aplikaci chemického přípravku v průběhu každých 2 kalendářních měsíců v období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku, nebo
2. biologické metody provede celkově alespoň 8 aplikací nasazení biologického materiálu v souladu s přílohou č. 3 k tomuto nařízení, a to dvakrát v průběhu každého kalendářního měsíce v období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku,
b) uchovává obaly od jím aplikovaných chemických přípravků nebo biologických materiálů po dobu 1 roku od jejich užití nebo zajistí jejich odstranění pověřenou osobou podle zákona o odpadech. V případě odstranění obalů pověřenou osobou předloží žadatel potvrzení s těmito náležitostmi:
1. jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,
2. registrační číslo hospodářství,
3. číslo trvalého objektu,
4. kódové označení obalů,
5. množství obalů a jejich obsah,
6. název dezinsekčního přípravku, který obal obsahoval, a
7. identifikace pověřené osoby k odstranění obalů s uvedením názvu, adresy sídla a IČ,
c) uchovává daňové, účetní nebo jiné doklady o nákupu jím aplikovaných chemických přípravků nebo biologických materiálů, nebo o odstranění jejich obalů, nebo daňové, účetní nebo jiné doklady o jejich aplikaci formou služeb, ze kterých je patrno, na které uvedené hospodářství byly aplikovány, minimálně po dobu 10 let7) od jejich užití,
d) vede evidenci regulace nežádoucího hmyzu s náležitostmi uvedenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení a
e) nastýlá slámou nebo separátem, s alkalizací přípravkem s obsahem vápence tak, aby zabezpečil výsledné pH nastlané podestýlky v hodnotě minimálně 8,5; to neplatí, pokud se jedná o porodny, které jsou stavebně odděleny.
(3) Fond poskytne dotaci na minimální denní počet velkých dobytčích jednotek zjištěných dojnic8) stanovený podle minimálního denního počtu způsobilých dojnic podle § 6 odst. 3, 4 nebo 5 evidovaných v ústřední evidenci3) v retenčním období na uvedeném hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením..
3) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 11 odst. 7 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském a intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů.
8) Čl. 30 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.