přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 50/2015
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády § 32

§ 32
Snížení nebo neposkytnutí platby dobrovolné podpory vázané na produkci
(1) Zjistí-li Fond, že výměra zemědělské půdy, u níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci, je nižší než výměra zemědělské půdy, kterou žadatel uvedl ve své žádosti o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci pro příslušný kalendářní rok, sníží nebo neposkytne dobrovolnou podporu vázanou na produkci podle předpisu Evropské unie9).
(2) Pokud žadatel v žádostech o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisem Evropské unie19) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádostech a souhrnem celkové plochy uvedené v žádostech podle § 20 až 31 a plochy v žádostech neuvedené je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, Fond sníží platbu o 1 %,
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, Fond sníží platbu o 2 %, nebo
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, Fond sníží platbu o 3 %.
(3) Pokud žadatel o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 nedodržel pravidla podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., Fond platbu dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 sníží nebo neposkytne podle předpisu Evropské unie11).
(4) Pokud žadatel doručil žádost o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 po lhůtě stanovené v § 2 odst. 3, popřípadě změnu žádosti o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 po lhůtě stanovené předpisem Evropské unie12), Fond platbu dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 sníží, popřípadě žádost o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 zamítne, podle předpisu Evropské unie.
(5) Fond poskytne žadateli platbu dobrovolné podpory vázané na produkci v plné výši, pokud žadatel o poskytnutí této podpory splňuje podmínky stanovené tímto nařízením, nenastane-li některá skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí této platby podle tohoto nařízení nebo předpisu Evropské unie8).
(6) Za nesplnění podmínek pro poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci se považuje rovněž nepředložení dokladů a potvrzení podle § 20 odst. 5 písm. a) a b) nebo nepředložení dokladů podle § 22 odst. 5 písm. a) a b) nebo § 23 odst. 5 písm. a) a b).
(7) Zjistí-li Fond nesrovnalosti, pokud jde o systém pro identifikaci a evidenci skotu, bahnic nebo koz, platby dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 29 až 31 sníží, popřípadě žádost o poskytnutí platby dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 29 až 31 zamítne20).
(8) Fond neposkytne dotaci na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.
8) Čl. 77 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
9) Čl. 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
11) Čl. 39 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
12) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
19) Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
20) Čl. 30 a 31 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.