přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 50/2015
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády § 31

§ 31
Podpora na chov bahnice nebo na chov kozy
(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy je žadatel podle § 2, který nejméně od 15. května do 11. září příslušného kalendářního roku chová a pase bahnice, popřípadě kozy, na trvalých travních porostech nebo na travních porostech evidovaných na žadatele v evidenci využití půdy a na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci podle plemenářského zákona.
(2) Fond poskytne podporu na chov bahnice nebo na chov kozy starší jednoho roku.
(3) Žadatel o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy vede v období stanoveném v odstavci 1 denně a po dobu 5 let uchovává záznam o pastvě obsahující informace, ze kterých vyplývá
a) identifikační číslo pasené bahnice nebo kozy; pokud žadatel pase veškeré bahnice nebo kozy ze stáje nebo hospodářství evidovaného v ústřední evidenci, postačí do záznamu o pastvě místo identifikačních čísel bahnic nebo koz uvést registrační číslo hospodářství nebo registrační číslo stáje,
b) identifikační číslo dílu půdního bloku využívaného v příslušný kalendářní den k pastvě, přičemž je-li bahnice nebo koza pasena v 1 kalendářní den na více dílech půdních bloků, uvedou se identifikační čísla všech těchto dílů půdních bloků a
c) datum pastvy bahnic nebo koz pasených na trvalých travních porostech a na travních porostech.
(4) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy je seznam bahnic nebo koz podle odstavce 1, včetně jejich identifikačních čísel a dat narození, popřípadě datum zaevidování do ústřední evidence, a výpočet velkých dobytčích jednotek; přepočítávací koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě podpory na chov bahnice nebo na chov kozy je stanoven v příloze č. 9 k tomuto nařízení.
(5) Fond poskytne podporu na chov bahnice nebo na chov kozy na celkový počet velkých dobytčích jednotek stanovených podle počtu chovaných a pasených bahnic, popřípadě koz, na základě údajů podle odstavce 4, přičemž platbu lze poskytnout na nejméně 2 velké dobytčí jednotky, na které lze poskytnout platbu, jestliže celková částka přímých plateb, o kterou bylo zažádáno, nebo která má být poskytnuta před uplatněním snížení a vyloučení z podpory v daném kalendářním roce, je nejméně 100 EUR18).
(6) Pokud počet velkých dobytčích jednotek bahnic nebo koz chovaných a pasených žadatelem o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy v období stanoveném v odstavci 1 je
a) větší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby podpory na chov bahnice nebo na chov kozy, Fond použije pro výpočet platby počet velkých dobytčích jednotek uvedený v této žádosti, nebo
b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby podpory na chov bahnice nebo na chov kozy, Fond platbu sníží, popřípadě žádost o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy zamítne.
(7) Nepředloží-li žadatel o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy v průběhu kontroly na místě záznam o pastvě podle odstavce 3 nebo předloží-li záznam o pastvě neúplný, Fond žadateli platbu podpory na chov bahnice nebo na chov kozy neposkytne.
18) Čl. 10 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění.