přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 50/2015
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády § 28

§ 28
Podpora na produkci bílkovinných plodin
(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci bílkovinných plodin je žadatel podle § 2, který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda.
(2) Plochou s bílkovinnými plodinami nebo jejich směsmi, kterou lze vyhradit jako plochu pro poskytnutí podpory na produkci bílkovinných plodin, se rozumí plocha s bílkovinnými plodinami nebo jejich směsmi, která je založena výsevem bílkovinné plodiny nebo směsi plodin různých rodů uvedených v odstavci 3, za předpokladu, že je zajištěn pokryv půdy nebo prokazatelný výskyt posklizňových zbytků v období minimálně od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku.
(3) Bílkovinnou plodinou je
a) hrách, a to včetně pelušky,
b) bob,
c) lupina,
d) sója,
e) vojtěška,
f) jetel, nebo
g) směs plodin podle písmen a) až f) nebo směs plodin podle písmen a) až f) s obilovinami, přičemž zastoupení bílkovinných plodin činí v porostu těchto směsí více než 50 %.
(4) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci bílkovinných plodin kromě náležitostí stanovených v § 4 je zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo jejich částí, kterých se žádost týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.
(5) Fond poskytne žadateli o podporu na produkci bílkovinných plodin platbu této podpory na výměru standardní orné půdy
a) na které jsou pěstovány bílkovinné plodiny podle odstavce 3,
b) evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
c) která je žadatelem zemědělsky obhospodařovaná po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci využití půdy na žadatele podle písmene b), a
d) která je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb. po celý kalendářní rok.
(6) Minimální výměra pro podporu na produkci bílkovinných plodin činí nejméně 1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci bílkovinných plodin. Pokud byla požadována podpora podle § 26 odst. 2 písm. c), nelze poskytnout podporu na plodinu hrách zahradní podle odstavce 3 písm. a).