přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 50/2015
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády § 13

§ 13
Krajinný prvek v ekologickém zájmu
(1) Krajinným prvkem, který lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí krajinný prvek uvedený v § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, který je součástí dílu půdního bloku s kulturou orná půda a je evidován v evidenci využití půdy na žadatele od data podání žádosti do 31. srpna příslušného kalendářního roku.
(2) Krajinný prvek, který není součástí dílu půdního bloku s kulturou orná půda, na kterou lze poskytnout jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy, lze využít jako plochu využívanou v ekologickém zájmu v případě, že jeho plocha přiléhá k tomuto dílu půdního bloku s kulturou orná půda.
(3) Travnatou údolnici, skupinu dřevin, solitérní dřevinu nebo mokřad, lze považovat za krajinný prvek uvedený v odstavci 2 v případě, že se dotýká hranice přilehlého dílu půdního bloku.
(4) Příkop, mez, stromořadí nebo terasu lze využít jako plochu využívanou v ekologickém zájmu podle odstavce 2 v případě, kdy přiléhá svou delší stranou k dílu půdního bloku s kulturou orná půda, a to v šíři nepřekračující 15 metrů od hranice tohoto dílu půdního bloku.
(5) Příkop, mez, stromořadí nebo terasu lze využít jako plochu využívanou v ekologickém zájmu také v případě, kdy přiléhá svou delší stranou ke krajinnému prvku uvedenému v odstavci 4, a to v šíři nepřekračující 15 metrů od hranice dílu půdního bloku s kulturou orná půda, ke kterému krajinný prvek uvedený v odstavci 4 přiléhá.
(6) V případě krajinného prvku mez, stromořadí nebo terasa lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu pouze část, která přiléhá k dílu půdního bloku s kulturou orná půda, a to v maximální započitatelné šíři 15 metrů od hranice dílu půdního bloku, ke kterému přiléhá.
(7) V případě vyhrazení krajinného prvku jako plochy využívané v ekologickém zájmu žadatel o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede
a) seznam dílů půdních bloků, na kterých se nachází krajinný prvek,
b) krajinný prvek, který považuje za plochu využívanou v ekologickém zájmu, a výměru plochy vyhrazené v ekologickém zájmu a
c) zákres plochy krajinného prvku vyhrazené v ekologickém zájmu na díle půdního bloku.