přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 50/2015
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády § 7

§ 7
Podmínky poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy
(1) Fond poskytne žadateli jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy na minimální výměru, která činí nejméně 1 hektar plochy zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy. Zemědělská půda se zemědělskou kulturou jiná kultura není způsobilá pro poskytnutí této platby.
(2) Fond poskytne žadateli jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy, která je
a) evidována v evidenci využití půdy a splňuje podmínky k poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy podle předpisu Evropské unie7),
b) evidována v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
c) žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci využití půdy na žadatele, a
d) udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb. po celý kalendářní rok.
(3) V případě trvalých travních porostů a travních porostů je zemědělským obhospodařováním podle odstavce 2 písm. c)
a) provedení pastvy včetně likvidace nedopasků, přičemž podmínka likvidace nedopasků se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°, a to v termínu
1. do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo
2. do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, který se podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády, nebo
b) provedení seče a odklizení biomasy z pozemku v termínu
1. do 31. července příslušného kalendářního roku, nebo
2. do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jedná-li se o díl půdního bloku, který se podle evidence využití půdy nachází alespoň z 50 % v oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 nařízení vlády č. 43/2018 Sb..
(4) Za porušení podmínky uvedené v odstavci 2 písm. c) se nepovažuje,
a) je-li na daném dílu půdního bloku uplatňováno agroenvironmentálně-klimatické opatření podle § 19 odst. 8 a 10 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů,
b) jedná-li se o nepokosenou plochu podle § 18 odst. 1 a 3 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,
c) je-li na daném dílu půdního bloku uplatňováno navazující agroenvironmentálně-klimatické opatření podle § 16 odst. 8 a 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření,
d) jedná-li se o nepokosenou plochu podle § 15 odst. 1 a 3 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., nebo
e) je-li na daném dílu půdního bloku prováděna obnova trvalého travního porostu podle § 3j zákona o zemědělství.
(5) V případě standardní orné půdy se zemědělským obhospodařováním podle odstavce 2 písm. c) rozumí provádění obvyklých agrotechnických činností zajištujících pěstování plodin.
(6) V případě zemědělské kultury rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích lze jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy poskytnout pouze na druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice s maximální délkou jejich sklizňového cyklu uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(7) Fond poskytne jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy v plné výši, nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení nebo neposkytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy podle předpisu Evropské unie8) nebo podle § 8. Toto ustanovení platí rovněž pro platby poskytované podle § 9 až 18 a § 33.
(8) Odstavec 3 se nepoužije, pokud je pro daný díl půdního bloku stanoveno jinak
a) agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
b) opatřením ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
c) navazujícím agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb.,
d) opatřením navazujícím na ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství,
e) zákonem o ochraně přírody a krajiny, přičemž Fond odlišný postup podle zákona o ochraně přírody a krajiny obdrží nejpozději v den, kdy měly být činnosti podle odstavce 3 provedeny, nebo
f) § 3j zákona o zemědělství.
(9) Fond neposkytne dotaci na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.
7) Čl. 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
8) Čl. 77 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
26) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.