přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 50/2015
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády § 2

§ 2
Žadatel o poskytnutí přímé platby zemědělcům
(1) O poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 1 může požádat fyzická nebo právnická osoba, která obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen "evidence využití půdy").
(2) O poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 1 může požádat též organizační složka státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b).
(3) Žadatel o poskytnutí přímé platby zemědělcům podle odstavců 1 a 2 doručí Fondu žádost o poskytnutí přímé platby zemědělcům do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři obsahujícím geoprostorové informace vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti3).
(4) Případnou změnu žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům podle odstavců 1 a 2 doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem27).
3) Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
27) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.