přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 250/2014
Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě Čl.XXXIX

Čl. XXXIX
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 90/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 17b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „předseda. Předseda“ nahrazují slovy „předseda, který“.
2. V § 17b se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Předseda se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.“.
3. V § 17b odst. 8 větě první se slovo „pracovněprávním“ nahrazuje slovem „pracovním“.
4. V § 17b se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Předseda a místopředseda jsou oprávněni dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.“.
5. V § 92 odstavec 1 zní:
„(1) Státní energetická inspekce je správním úřadem se sídlem v Praze.“.
6. V § 92 odstavec 4 zní:
„(4) V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel. V čele územního inspektorátu je ředitel. Výběr, jmenování a odvolání ústředního ředitele a ředitele se řídí zákonem o státní službě.“.
Poznámka pod čarou č. 12b se zrušuje.