přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 250/2014
Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě Čl.XXIII

Čl. XXIII
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 250/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odstavec 1 zní:
„(1) Státní správu při využívání jaderné energie a ionizujícího záření a v oblasti radiační ochrany vykonává Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „Úřad“), který je ústředním správním úřadem.“.
Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje.
2. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; výběr, jmenování a odvolání předsedy se řídí zákonem o státní službě.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
3. V § 31 odst. 4 se slova „§ 3 odst. 2 písm. u)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. u)“.
4. V § 38 odst. 2 se slova „§ 3 odst. 2 písm. j)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. j)“.
5. V § 46c odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „§ 3 odst. 2 písm. i) a o)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. i) a o)“.