přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 250/2014
Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě Čl.XXII

Čl. XXII
Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 187/1999 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 417/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 3 zní:
„(3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy Úřadu více než dvakrát. Předseda Úřadu se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
2. V § 1 odst. 6 se věta první zrušuje a ve větě druhé se slovo „této“ nahrazuje slovem „své“.
3. V § 1 odst. 7 písm. a) se za slovo „vyhotoveného“ a za slovo „doručeném“ vkládají slova „rozhodnutí o“.
4. V § 1 se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) Předseda Úřadu a místopředseda jsou oprávněni dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.“.