přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 64/2014
Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu Čl.LXXV

Čl. LXXV
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se mění takto:
1. § 28 včetně nadpisu zní:
„Postup kontrolních orgánů
§ 28
Inspektoři a pověření zaměstnanci ministerstva a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností se při výkonu kontrolní činnosti podle tohoto zákona prokazují průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.“.
Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.
2. V § 29 odst. 1 písm. a) se slova „kontrolní zprávy“ nahrazují slovy „protokoly o kontrole“.
3. V § 29 odstavec 2 zní:
„(2) Protokol o kontrole obsahuje podrobné odůvodnění případné nesprávnosti údaje obsaženého v prohlášení podle § 21 odst. 3 nebo 4.“.
4. V § 29 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.
5. V § 29 odst. 3 písmeno a) zní:
„a) předat protokol o kontrole inspekci,“.
6. V § 29 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
7. V § 29 odst. 5 se slova „3, 5 a 6“ nahrazují slovy „2 a 4“.
8. V § 36 odst. 2 se slova „1 nebo 3 až 6“ nahrazují slovy „1 až 4“.