přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 64/2014
Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu Čl.LXVIII

Čl. LXVIII
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 74 odst. 4 se věta druhá zrušuje.
2. V § 74 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Na postup při kontrole posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění se zákon o kontrole nepoužije.“.
3. V § 76 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Na postup při kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce se zákon o kontrole nepoužije.“.
4. V § 91 se slova „vstupovat do prostorů zaměstnavatelů,“, slova „a vyžadovat potřebnou součinnost při této kontrole, zejména předložení podkladů uvedených v § 90 písm. b)“ a slova „a podání písemné zprávy o přijatých opatřeních včetně jejich plnění“ zrušují a za slovo „uložených“ se vkládají slova „zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným“.
5. V § 91 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 77 zní:
„(2) Pověření zaměstnanci orgánu nemocenského pojištění provádějící kontrolu podle odstavce 1 jsou povinni se prokázat průkazem vydaným podle zvláštního právního předpisu77) nebo průkazem vydaným orgánem nemocenského pojištění. Průkaz podle věty první je pověřením ke kontrole plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným tímto zákonem. Náležitosti průkazu stanoví prováděcí právní předpis.
77) § 15 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
6. V § 98 odstavec 2 zní:
„(2) Zaměstnavatel je povinen ve stanovené lhůtě plnit opatření k nápravě uložené okresní správou sociálního zabezpečení.“.
7. V § 98 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
8. V § 98 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
9. V § 98 odst. 4 se slova „až 4“ nahrazují slovy „až 3“.
10. V § 104 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
11. V § 104 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
12. V § 127 odst. 1 písm. c) se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 3“.
13. § 130 zní:
㤠130
(1) Osoba samostatně výdělečně činná se dopustí přestupku tím, že
a) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení údaje podle § 104 odst. 1 písm. a) nebo d), nebo
b) v rozporu s § 104 odst. 1 písm. c) se na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení nedostaví ve stanovený den na okresní správu sociálního zabezpečení nebo jiné určené místo za účelem provedení kontroly plnění povinností v pojištění.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 20 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 10 000 Kč.“.
14. V § 131 odst. 1 a v § 136 odst. 1 písmeno l) zní:
„l) v rozporu s § 98 odst. 3 se na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení nedostaví ve stanovený den na okresní správu sociálního zabezpečení nebo jiné určené místo za účelem provedení kontroly plnění povinností v pojištění,“.
15. V § 131 odst. 2 se slova „Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až g) a l) až r) lze uložit pokutu“ nahrazují slovy „Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až g) a m) až r) pokutu“.
16. V § 136 odst. 2 se slova „Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až g) a l) až r) lze uložit pokutu“ nahrazují slovy „Za správní delikt podle odstavce 1 písm. l) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až g) a m) až r) pokutu“.
17. V § 138a odst. 1 písm. g) se za slova „písm. f)“ vkládají slova „anebo podle § 74 odst. 4“.
18. § 166 se zrušuje.
19. V § 199 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a § 91 odst. 2“.