přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 64/2014
Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu Čl.LXIV

Čl. LXIV
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 367/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až l) se označují jako písmena e) až k).
2. V § 4 odst. 1 písm. g) se slova „podle § 6 odst. 6,“ nahrazují slovem „a“ a slova „a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých opatřeních“ se zrušují.
3. V § 4 odst. 1 písmeno i) zní:
„i) rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích, správních deliktech nebo zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f),“.
4. V § 4 odst. 1 písmeno j) zní:
„j) přezkoumává ve správním řízení rozhodnutí o přestupcích, správních deliktech nebo zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f) vydaná inspektorátem,“.
5. V § 4 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).
6. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých opatřeních“ zrušují.
7. V § 5 odst. 1 písmeno l) zní:
„l) rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích, správních deliktech nebo zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f),“.
8. V § 5 odst. 1 se písmeno m) zrušuje.
Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno m).
9. V § 5 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
10. V § 6 se odstavec 6 zrušuje.
11. V § 7 odst. 1 se písmena b), c), e), f), l), m) a n) zrušují.
Dosavadní písmena d), g), h), i), j) a k) se označují jako písmena b) až g).
12. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „při kontrole ověřovat totožnost“ nahrazují slovy „požadovat prokázání totožnosti“ a slovo „pasu“ se nahrazuje slovem „dokladu“.
13. V § 7 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení, nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí,“.
14. V § 7 odst. 1 písm. f) bodě 1 se slovo „h)“ nahrazuje slovem „b)“.
15. V § 7 odst. 1 písm. g) se slova „a vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních“ zrušují.
16. V § 7 odst. 2 se slovo „f)“ nahrazuje slovem „e)“.
17. V § 8 se písmena a), c), d), e), f), g), i) a j) zrušují.
Dosavadní písmena b) a h) se označují jako písmena a) a b).
18. V § 8 písm. b) se slova „j) bod 1] a protokol“ nahrazují slovem „f)]“.
19. V § 9 odstavec 1 zní:
„(1) Inspektor může v odůvodněných případech vyzvat kontrolovanou osobu, aby se v určené lhůtě dostavila na pracoviště úřadu nebo inspektorátu a poskytla údaje, dokumenty nebo věci související s výkonem kontroly; kontrolovaná osoba je povinna této výzvy uposlechnout, pokud neprokáže vážnou překážku, která jí brání ve splnění této povinnosti v určené lhůtě.“.
20. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
21. V části čtvrté se pod skupinový nadpis „Přestupky“ vkládá nový § 9a, který zní:
㤠9a
(1) Fyzická osoba se jako osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby, dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 9.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.“.
22. Za § 22 se pod skupinový nadpis „Správní delikty právnických osob“ vkládá nový § 22a, který zní:
㤠22a
(1) Právnická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 9.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 200 000 Kč.“.
23. § 40 až 44 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 70 až 72 zrušují.