přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 64/2014
Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu Čl.LV

Čl. LV
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb. a zákona č. 69/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 16 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).
2. V § 18 odst. 9 se slovo „státní“ zrušuje a odkaz na poznámku pod čarou č. 13a se nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 42.
Poznámka pod čarou č. 13a se zrušuje.
3. V § 20b odst. 9 se slova „kontrolním zjištění“ nahrazují slovem „kontrole“.
4. V § 20b odst. 10 se slova „kontrolním zjištění45)“ nahrazují slovem „kontrole“.
5. § 36 se zrušuje.
6. V § 37 odst. 1 písm. a) se slova „nebo d)“ nahrazují slovy „nebo c)“.
7. V § 37 odst. 1 písm. f) se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. d)“.
8. V § 37 odst. 1 písm. g) se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. e)“.