přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 64/2014
Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu Čl.LII

Čl. LII
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 298/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 6 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
2. § 12 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 zrušuje.
3. V § 13 odst. 1 se slova „částí třetí zákona o státní kontrole“ nahrazují slovy „kontrolním řádem“.
4. V § 13 odst. 2 se slova „části třetí zákona o státní kontrole“ nahrazují slovy „kontrolního řádu“.
5. V § 13a odst. 1 se část věty za středníkem nahrazuje slovy „nepoužijí se § 9 písm. f), § 10 odst. 1 písm. c) a d), § 12 až 19, § 21, § 23 až 27 kontrolního řádu a § 18 až 21 tohoto zákona.“.
6. § 14 až 17 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 15 až 19 zrušují.
7. V § 19 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
8. § 20 včetně nadpisu zní:
㤠20
Přestupky
(1) Fyzická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 18 odst. 1 nepřijme opatření k odstranění nedostatků bez zbytečného odkladu, nebo ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“.
9. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:
㤠20a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 18 odst. 1 nepřijme opatření k odstranění nedostatků bez zbytečného odkladu, nebo ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.“.
10. § 21 včetně nadpisu zní:
㤠21
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže kontrolní orgán o něm nezahájil řízení do 6 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byla provedena veřejnoprávní kontrola na místě.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává příslušný kontrolní orgán.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
(7) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu orgánu, který je uložil. Uloží-li je kontrolní orgán, jehož činnost je hrazena ze státního rozpočtu, jsou tyto pokuty příjmem státního rozpočtu.“.
11. V § 23 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
12. V § 23 odst. 2 se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „kontrolního řádu“.
13. V § 25 odst. 5 se číslo „12“ nahrazuje číslem „13“.
14. V § 31 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) uvádí zjištění o skutečnostech, které by mohly způsobit neúplnost nebo neprůkaznost účetnictví,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).