přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 64/2014
Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu Čl.LI

Čl. LI
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 92 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Za odebrané vzorky pro účely rozborů a kontroly znečištění odpadních vod nenáleží znečišťovateli, jemuž byl vzorek odebrán, náhrada.“.
2. V § 110 odst. 1 se slova „dozírají na“ nahrazují slovem „kontrolují“.
3. V § 110 odst. 2 a v § 111 odst. 2 se slovo „dozírat“ nahrazuje slovem „kontrolovat“.
4. V § 110 odst. 4 a v § 111 odst. 1 se slovo „dozírají“ nahrazuje slovem „kontrolují“.
5. V § 112 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „dozor nad tím“ nahrazují slovy „v rámci vodoprávního dozoru kontrolovat“.
6. V § 112 odst. 1 písm. c) se slovo „dozor“ nahrazuje slovem „kontrolu“.
7. V § 112 odst. 1 písm. f) se slova „dozírat nad dodržováním“ nahrazují slovy „kontrolovat dodržování“.
8. § 114 včetně nadpisu zní:
㤠114
Výkon vodoprávního dozoru
(1) Pověření pracovníci vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí se při výkonu vodoprávního dozoru podle tohoto zákona prokazují průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.
(2) Za odebrané vzorky pro účely vodoprávního dozoru podle tohoto zákona nenáleží osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhrada.“.
9. § 114a se zrušuje.