přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 64/2014
Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu Čl.XLIX

Čl. XLIX
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 8 zní:
„8) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.
2. V § 7 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).
3. V § 7 odst. 4 se slova „písm. f) až i)“ nahrazují slovy „písm. e) až h)“.