přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 64/2014
Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu Čl.XXIII

Čl. XXIII
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 4a odst. 2 a v § 4c odst. 2 se slova „zákona o státní kontrole50)“ nahrazují slovy „kontrolního řádu“.
Poznámka pod čarou č. 50 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 4a odst. 3 se slova „zákonem o státní kontrole50)“ nahrazují slovy „kontrolním řádem“.
3. V § 4a se odstavce 4 až 7 zrušují.
Dosavadní odstavce 8 až 12 se označují jako odstavce 4 až 8.
4. V § 4a odst. 5, 6 a 8 se číslo „7“ nahrazuje číslem „3“.
5. V § 4a se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 69 zní:
„(9) Na výkon kontroly prostřednictvím dálkového průzkumu Země, včetně rychlých polních návštěv podle přímo použitelného předpisu Evropské unie69), se nepoužije kontrolní řád; ustanovení kontrolního řádu o vstupu na pozemky a o právech kontrolujícího se použijí přiměřeně.
69) Čl. 35 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.“.
6. V § 4c odst. 2 se slova „řízení o námitkách“ nahrazují slovem „kontroly“ a věta druhá se zrušuje.
7. V § 4c odst. 4 se závěrečná část ustanovení zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 60 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.