přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 250/2014
Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě Čl.VIII

Čl. VIII
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 175/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 58 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
2. V § 75 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“),“.
Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena f) až i).
3. V § 75 odst. 1 písm. f) se slova „a chráněných krajinných oblastí“ zrušují.
4. V § 75 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Zřizuje se Agentura jako správní úřad, který je podřízený Ministerstvu životního prostředí. V jejím čele je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. Sídlem Agentury je Praha. Agentura vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu stanoveném tímto zákonem a jinými zákony.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
5. § 78 včetně nadpisu zní:
㤠78
Působnost Agentury a správ národních parků
(1) Agentura na území chráněných krajinných oblastí, nejde-li o vojenské újezdy, vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. Agentura dále na území národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, nejde-li o vojenské újezdy nebo o území národních parků a jejich ochranných pásem, vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí.
(2) Správy národních parků na území národních parků a jejich ochranných pásem vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů a Agentury, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. Správa Národního parku Šumava vykonává státní správu též na území Chráněné krajinné oblasti Šumava, nejde-li o vojenský újezd Boletice a není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. Správy národních parků, jejich sídla a jejich správní obvody tvořené národními parky a jejich ochrannými pásmy jsou uvedeny v příloze tohoto zákona.
(3) Agentura a správy národních parků dále v obvodu své území působnosti podle odstavců 1 a 2
a) vydávají souhlasy k vyhrazení míst ke zneškodňování ostatních odpadů majících původ na území národních parků podle § 16 odst. 1 písm. b) a k vyhrazení míst ke zneškodňování odpadů na území chráněných krajinných oblastí podle § 26 odst. 1 písm. a),
b) vydávají opatření obecné povahy k vyhrazení míst k táboření a rozdělávání ohňů podle § 16 odst. 1 písm. c) a návštěvní řády podle § 19 odst. 1,
c) vydávají souhlasy k vyhrazení míst k táboření a rozdělávání ohňů na území chráněných krajinných oblastí podle § 26 odst. 1 písm. b),
d) vydávají souhlasy k vyhrazení míst k vjezdu a setrvávání motorových vozidel a obytných přívěsů na území národních parků podle § 16 odst. 1 písm. d) a chráněných krajinných oblastí podle § 26 odst. 1 písm. c),
e) vydávají souhlasy k vyhrazení míst pro pořádání a organizování hromadných sportovních, turistických a jiných veřejných akcí na území národních parků podle § 16 odst. 1 písm. e) a k vyhrazení míst pro pořádání soutěží na jízdních kolech na území chráněných krajinných oblastí podle § 26 odst. 3 písm. c),
f) vydávají souhlasy k vyhrazení míst pro provozování horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích a jízdu na kole na území národních parků podle § 16 odst. 1 písm. f),
g) vydávají souhlasy k vyznačení cest na území národních parků podle § 16 odst. 2 písm. b) a národních přírodních rezervací podle § 29 písm. d),
h) vydávají opatření obecné povahy k vyhrazení míst k činnostem a k táboření a rozdělávání ohňů podle § 29 písm. f) a j),
i) omezují nebo vylučují výkon práva myslivosti a práva rybářství v národních parcích podle § 21 a vydávají na žádost nebo z vlastního podnětu souhlasy k výkonu rybářského a mysliveckého práva na území národních přírodních rezervací podle § 30,
j) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům v ochranných pásmech zvláště chráněných území podle § 37 odst. 1 a 2,
k) připravují ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí plány péče o národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a jejich ochranná pásma podle § 38 a připravují záchranné programy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 52,
l) povolují výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 43 odst. 3,
m) vydávají závazné stanovisko podle § 44 odst. 1 potřebné k ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudačního souhlasu, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělení souhlasu podle vodního zákona,
n) vydávají souhlasy podle § 44 odst. 3 k činnostem a zásahům vymezeným v bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území,
o) vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu vstupu podle § 64.
(4) Agentura na celém území České republiky, mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo území Chráněné krajinné oblasti Šumava, a správy národních parků v obvodu své územní působnosti podle odstavce 2, poskytují finanční náhradu za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření z prostředků státního rozpočtu podle § 58 odst. 3.
(5) Agentura na celém území České republiky a správy národních parků v obvodu své územní působnosti podle odstavce 2 dále za účelem podpory výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny provádějí potřebné inventarizační přírodovědné průzkumy, monitoring, dokumentaci a šetření v ochraně přírody, ukládají, zpracovávají, vyhodnocují a poskytují data v ochraně přírody; přitom spolupracují s odbornými, výzkumnými a vědeckými pracovišti a zajišťují informační a osvětovou činnost. Agentura a správy národních parků plní zároveň úkoly odborných organizací ochrany přírody podle požadavků Ministerstva životního prostředí.
(6) Agentura může vydávat nařízení pro obvod své územní působnosti podle odstavce 1, a to podle § 33 odst. 1, § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 45 odst. 1, není-li k tomu příslušné Ministerstvo životního prostředí.
(7) Návrh nařízení Agentura projednává s obcemi, jejichž územních obvodů se týká. Nařízení Agentury musí být vyvěšeno na úřední desce Agentury po dobu 15 dnů. Za den vyhlášení se považuje první den vyvěšení nařízení na úřední desce. Nařízení Agentury nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení, pokud v něm není stanovena účinnost pozdější. V případech, kdy to vyžaduje naléhavý veřejný zájem, může nařízení Agentury nabýt účinnosti již dnem vyhlášení. Nařízení Agentury musí být každému přístupné na obecních úřadech v obcích, jejichž územních obvodů se týká. Nařízení Agentura zašle do 15 dnů ode dne vyhlášení Ministerstvu životního prostředí a předá do ústředního seznamu. Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení Agentury vykonává Ministerstvo životního prostředí. Odporuje-li nařízení Agentury zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve Ministerstvo životního prostředí Agenturu ke zjednání nápravy.
(8) Agentura a správy národních parků v obvodu své územní působnosti podle odstavců 1 a 2 v souladu se schválenými plány péče zajišťují péči o přírodní a krajinné prostředí, ekosystémy a jejich složky. K zajištění těchto povinností jsou příslušné hospodařit s majetkem státu.
(9) Agentura a správy národních parků jsou v obvodu své územní působnosti podle odstavců 1 a 2 odvolacím orgánem proti rozhodnutím orgánů obcí vydaným podle tohoto zákona.
(10) Správy národních parků na území národních parků vykonávají působnost pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů na úseku ochrany zemědělského půdního fondu21b). Správy národních parků zřizují radu národního parku podle § 20.“.
6. V § 78a odst. 1 a v § 79 odst. 2 písm. g) se slova „a správ“ nahrazují slovy „ , Agentury a správ národních parků“.
7. V § 79 odst. 3 písm. h) se slova „se správami“ nahrazují slovy „s Agenturou a se správami národních parků“.
8. V § 79 odst. 3 písm. p) se slovo „správami“ nahrazuje slovy „Agenturou, správami národních parků“.
9. V § 79 odst. 4 písm. o) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.
10. V § 79 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Ministerstvo životního prostředí zveřejní ve Věstníku Ministerstva životního prostředí nařízení Agentury do 60 dnů od jeho obdržení.“.
11. V § 79a odst. 1 se slova „vykonávají správy“ nahrazují slovy „vykonává Agentura nebo správa národního parku“.
12. V § 79a odst. 2 písm. a) a v § 79a odst. 3 větě druhé se slova „ke správám“ nahrazují slovy „k Agentuře nebo správě národního parku“.
13. V § 79a odst. 2 písm. b) a v § 79a odst. 4 větě třetí se slovo „správ“ nahrazuje slovy „Agentury nebo správy národního parku“.
14. V § 79a odst. 5 se slova „Správy jsou povinny“ nahrazují slovy „Agentura nebo správa národního parku je povinna“.
15. V § 80 odst. 3 větě druhé, třetí a čtvrté se slova „nebo správa“ nahrazují slovy „ , Agentura nebo správa národního parku“.
16. V § 81 odst. 1 a v § 85 odst. 1 větě první se slova „a správy“ nahrazují slovy „ , Agentura a správy národních parků“.
17. V § 82 odst. 1 se slovo „správ“ nahrazuje slovy „Agentury, správ národních parků“.
18. V § 88a větě první se slova „nebo správou“ nahrazují slovy „ , Agenturou nebo správou národního parku“ a ve větě čtvrté se slovo „správou“ nahrazuje slovy „Agenturou, správou národního parku“.
19. V § 90 odst. 11 se slova „nebo správou“ nahrazují slovy „ , Agenturou nebo správou národního parku“.
20. V § 90 odst. 16 se slova „ , správ národních parků“ zrušují.
21. Příloha k zákonu zní:
„Příloha k zákonu č. 114/1992 Sb.
Správy národních parků, jejich sídla a správní obvody, tvořené národními parky a jejich ochrannými pásmy, podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona:
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název správy         Sídlo správy    Správní obvod        Právní předpis, kterým byl
                                      národní park vyhlášen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Správa Národního parku    Krásná Lípa    Národní park        zákon č. 161/1999 Sb. 
České Švýcarsko                 České Švýcarsko      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Správa Krkonošského     Vrchlabí      Krkonošský národní park   nařízení vlády ČR č. 165/1991 Sb.
národního parku                 a jeho ochranné pásmo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Správa     Národního parku    Znojmo       Národní park Podyjí     nařízení vlády ČR č. 164/1991 Sb. 
Podyjí                     a jeho ochranné pásmo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Správa Národního parku    Vimperk      Národní park Šumava     nařízení vlády ČR č. 163/1991 Sb.
Šumava
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“.