přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 30/2014
Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti § 44

§ 44
Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců
(1) Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců lze poskytnout vlastníku chovu loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu.
(2) Předmětem finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců je úspěšný odchov loveckého dravce28) vyvedeného z umělého chovu, a to jestřába lesního, sokola stěhovavého, raroha velkého nebo orla skalního.
(3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců žadatel podává příslušnému krajskému úřadu, Ministerstvu životního prostředí nebo Ministerstvu zemědělství podle § 2 odst. 1 po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.
(4) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců se přikládají
a) osvědčení nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona o ochraně přírody a krajiny24) nebo potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností vydané pro exemplář živočišného druhu narozený a odchovaný v zajetí v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím obchodování s ohroženými druhy29),
b) potvrzení o složení sokolnické zkoušky a
c) potvrzení o členství v sokolnické organizaci.
(5) Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců lze poskytnout, jestliže jsou lovečtí dravci
a) trvale nezaměnitelně označeni a
b) v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici a tento stav lze fyzicky zkontrolovat po dobu 2 týdnů od data podání žádosti.
24) § 54 odst. 3 nebo § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.
28) § 44 zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.
29) Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, v platném znění.