přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 279/2013
Zákon č. 279/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Čl.XVI

Čl. XVI
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 33/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámek pod čarou č. 22 a 23 zní:
„(5) Žadatel je povinen uhradit za úkony provedené ve schvalovacím řízení správní poplatek podle zvláštního právního předpisu22) a náklady za odborné a zkušební úkony spojené se schvalovacím řízením ve výši stanovené zvláštním právním předpisem o náhradách nákladů za odborné a zkušební úkony23).
22) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
23) Vyhláška č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10.
2. V § 5 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Žadatel je povinen uhradit za úkony provedené v registračním řízení správní poplatek podle zvláštního právního předpisu22).“.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10.
3. V § 16 se odstavce 3 až 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 3 až 6.
4. V § 16 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Provozovatel je povinen ústavu uhradit náklady na analýzu odebraných vzorků krmiv, doplňkových látek a premixů podle prováděcího právního předpisu23), pokud jejich analýza prokáže, že vzorky nesplňují požadavky tohoto zákona a jiných právních předpisů.“.
5. V § 17 odst. 2 a v § 17 odst. 4 až 7 se slovo „oprávnění“ nahrazuje slovem „pověření“.
6. § 19b se zrušuje.
7. V § 21a odst. 3 až 6 se slovo „oprávnění“ nahrazuje slovem „pověření“.