přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 279/2013
Zákon č. 279/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Čl.VI

Čl. VI
Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění zákona č. 346/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 23 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:
„(3) Každý, kdo pěstuje geneticky modifikované organismy schválené pro uvedení do oběhu podle odstavce 2, je povinen poskytnout ministerstvu písemné informace o místě jejich pěstování, a to nejpozději do 60 dnů od zahájení jejich pěstování, v případě, že tak již neučinil podle jiného právního předpisu20). Ministerstvo zveřejňuje místa pěstování geneticky modifikovaných organismů podle § 10 písm. b).
20) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 25 odst. 6 se slova „Státní rostlinolékařskou správu“ nahrazují slovy „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“)“.
3. V § 27 písmeno g) zní:
„g) Ústav,“.
4. V § 27 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j) a k).
5. V § 31 odstavec 2 zní:
„(2) Inspektoři se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem inspekce, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.“.
6. V § 32 písm. b) se slova „Státní rostlinolékařskou správu“ nahrazují slovem „Ústav“.
7. V § 32 písm. c) se slova „Státní rostlinolékařské správy“ nahrazují slovem „Ústavu“.
8. V § 33 odst. 1 se slova „Státní rostlinolékařská správa,“ zrušují a slova „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“ se nahrazují slovem „Ústav“.
9. V § 33 odstavec 2 zní:
„(2) Pověření pracovníci správních orgánů uvedených v odstavci 1 se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem příslušného správního orgánu, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.“.
10. V § 35 odst. 2 písm. h) se slova „(§ 23 odst. 3)“ nahrazují slovy „ , ač je k tomu podle § 23 odst. 3 povinen“.