přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 279/2013
Zákon č. 279/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Čl.V

Čl. V
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb. a zákona č. 54/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 5 se slova „Státní rostlinolékařská správa“ nahrazují slovem „Ústav“ a slova „může Ústav“ se nahrazují slovem „může“.
2. V § 15 odst. 2 písm. b) se slova „Státní rostlinolékařskou správu a“ zrušují.
3. V § 22 odstavec 5 zní:
„(5) Pověření zaměstnanci Ústavu jsou oprávněni
a) zakázat prodej a zaplombovat rozmnožovací materiál nebo sazenice zeleniny u dodavatele a u konečného prodejce, zjistí-li při kontrole na místě, že rozmnožovací materiál nebo sazenice zeleniny určené k prodeji nemají vlastnosti stanovené tímto zákonem, nebo nejsou označeny názvem druhu, názvem odrůdy nebo názvem dodavatele v případě, kdy to stanoví § 19,
b) kontrolovat v uzavřené pěstební oblasti dodržování povinností podle § 7 odst. 4.“.
4. V § 22 se odstavce 6 a 7 zrušují.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 6 až 8.
5. Poznámka pod čarou č. 3 zní:
„3) Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.“.
6. V § 38a odst. 2 písm. j) se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 6“.
7. V § 38b odst. 2 písm. j) se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 6“.
8. V § 42 odst. 2 se číslo „8“ nahrazuje číslem „6“.