přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 279/2013
Zákon č. 279/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Čl.II

Čl. II
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 a v § 74 odst. 1 písm. k) se slova „bezprostředně závazných“ nahrazují slovy „přímo použitelných“.
2. V § 5 odst. 4 se slova „Státní rostlinolékařská správa (dále jen „rostlinolékařská správa“)“ nahrazují slovy „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“)“.
3. V § 6 odst. 1, § 13 odst. 1 písm. e), § 25 odst. 3, § 25a odst. 1, § 46 písm. b), § 46a odst. 3 písm. f), § 50 odst. 1, § 68 odst. 2, § 69 odst. 1, § 76 odst. 5 a v § 86 odst. 6 a 7 se slova „rostlinolékařskou správu“ nahrazují slovem „Ústav“.
4. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Zjistí-li Ústav v porostu nebo na rozmnožovacím nebo reprodukčním materiálu podle zvláštních právních předpisů6),7) výskyt škodlivých organismů, jejichž přítomnost je překážkou uznání těchto rostlin, informuje o tom písemně ministerstvo.
(3) Ministerstvo písemně informuje Ústav o výskytu škodlivých organismů zjištěném při kontrole zdravotního stavu množitelských nebo reprodukčních porostů a rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu lesních dřevin.“.
5. § 6a se včetně nadpisu zrušuje.
6. V § 7 odst. 2 a 4, § 8 odst. 1, 3 a 5, § 10 odst. 1, 2, 4 a 5, § 12 odst. 4 a 6, § 13 odst. 2, § 14 odst. 5, § 15 odst. 3, § 17 odst. 2 a 3, § 22 odst. 3, § 25 odst. 4, § 25a odst. 2, 3 a 4, § 25b odst. 3, § 28 odst. 1, 2 a 8, § 29 odst. 5, § 31 odst. 1 a 5, § 33 odst. 3, § 34 odst. 1, § 35 odst. 1 a 2, § 36a odst. 1, § 37 odst. 1, § 37a odst. 1, § 39 odst. 1, 2 a 3, § 45 odst. 3, 6, 7 a 8, § 49 odst. 4, § 50 odst. 2, § 52 odst. 5 a 7, § 54 odst. 3 a 11, § 61 odst. 6, § 62 odst. 2, § 69 odst. 2, § 69a odst. 3 a 4, § 74 odst. 1 a 3, § 76 odst. 6, § 76a odst. 2, § 86 odst. 4 a v § 86b odst. 1 se slova „Rostlinolékařská správa“ nahrazují slovem „Ústav“.
7. V § 8 odst. 2 a 4, § 9, § 10 odst. 5 písm. d), § 11 odst. 1, 2 a 3, § 12 odst. 4 a 5, § 13 odst. 1 písm. c), e) a f), § 15 odst. 2 a 6, § 17 odst. 1 a 2, § 19 odst. 2, § 21 odst. 2, § 22 odst. 1 a 4, § 25 odst. 1, § 25b odst. 1, § 26 odst. 1, 2, 3, 5, 6 a 7, odst. 8 písm. a), odst. 9 a 10, § 27 odst. 1, 2 a 3, § 28 odst. 1, 2 a 7, § 29 odst. 2, 3, 5 a 6, § 30 odst. 2 a 4, § 32, § 33 odst. 5, § 35 odst. 3, § 37a odst. 1, § 38b odst. 1 a 2, § 43 odst. 5, 7 a 10, § 45 odst. 1, 2, 9 a 10, § 46a odst. 2, § 52 odst. 8 a 9, § 53 odst. 1 a 3, § 54 odst. 3, 5, 7, 8, 10, 12 a odst. 14 písm. b), § 57 odst. 1, § 58 odst. 3, § 64 odst. 2, § 65 odst. 3 a 5, § 68 odst. 3, § 70 odst. 1, § 74 odst. 2 a 6, § 75 odst. 1, 2, 4 a 6, § 76 odst. 2, § 76 odst. 2 písm. c), § 76 odst. 4, § 76a odst. 1, § 79i odst. 5 a 7, § 80 odst. 5 a 6, § 81 odst. 4, 5 a 6, § 86 odst. 2 a 3 a v § 87 odst. 1, 3, 4, 5 a 7 se slova „rostlinolékařská správa“ nahrazují slovem „Ústav“.
8. V § 8 odst. 4, § 9, § 12 odst. 3, § 13 odst. 1 písm. b), d) a f), § 20 odst. 2 písm. b), § 24 odst. 1 a 2, § 25 odst. 7, § 28 odst. 1, § 31 odst. 2, 4 a 6, § 33 odst. 6, § 38a odst. 1, § 45 odst. 11 a odst. 12 písm. c) bodě 2, § 46a odst. 3 písm. c) a d), § 51 odst. 1 písm. b), § 51 odst. 4, § 54 odst. 2 a odst. 14 písm. a), § 56, § 60 odst. 1 písm. a) a b), § 60 odst. 2, § 68 odst. 4 písm. c), § 69 odst. 3 písm. c), § 73 odst. 1, § 76 odst. 4 písm. b), § 79, § 79b odst. 1 písm. d), § 79e odst. 1 písm. b), § 79f odst. 1 písm. m) bodě 2, § 79g odst. 1 písm. m), § 80 odst. 4 písm. b), § 81 odst. 7, § 82 odst. 1 a 3 a v § 86 odst. 4 a 6 se slova „rostlinolékařské správě“ nahrazují slovem „Ústavu“.
9. V § 8 odst. 5, § 13 odst. 1 písm. b), § 16 odst. 3, § 20 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 4, § 25 odst. 8, § 26 odst. 1, § 30 odst. 2 písm. b), § 35 odst. 4, § 37a odst. 1 a 2, § 38b odst. 1 a 2, § 43 odst. 1 a 8, § 45 odst. 12 písm. c) bodě 1, § 57 odst. 2, § 60 odst. 2, § 65 odst. 3, § 69a odst. 2, § 75 odst. 3, 4 a 5, § 76 odst. 2 a 8, § 77, § 79f odst. 1 písm. m) bodech 3, 4 a 5, § 79h odst. 1 písm. e), § 80 odst. 3 písm. b) a c), § 80 odst. 4 písm. a), § 81 odst. 2 a 3, § 84 odst. 1 a 2 a v nadpisu § 87 se slova „rostlinolékařské správy“ nahrazují slovem „Ústavu“.
10. V § 10 odst. 4, § 13 odst. 1 písm. b), § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. b), § 21 odst. 1 a 2, § 25 odst. 2, § 26 odst. 1 písm. b), d) a f), § 26 odst. 10, § 28 odst. 1, § 35 odst. 5, § 43 odst. 8 písm. c), § 46a odst. 3 písm. a), § 51 odst. 4, § 52 odst. 2, § 54 odst. 1, § 68 odst. 4 písm. b), § 69 odst. 3 písm. b), § 69a odst. 2, § 75 odst. 1, § 76 odst. 1 písm. a), § 76 odst. 2 písm. b), § 76 odst. 4 písm. b) a c), § 79b odst. 1 písm. g), § 79d odst. 1 písm. c), § 79e odst. 1 písm. b) bodě 3, § 79f odst. 1 písm. h) a o), § 79g odst. 1 písm. r), § 79h odst. 1 písm. b), § 79i odst. 7, § 80 odst. 1 a 5, v nadpisu § 84, § 87 odst. 1 písm. c) a v § 87 odst. 2 se slova „rostlinolékařskou správou“ nahrazují slovem „Ústavem“.
11. V § 10 odst. 5 písm. d) se slovo „stanovila“ nahrazuje slovem „stanovil“.
12. V § 10 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Zaměstnanci Ústavu jsou při provádění průzkumu výskytu škodlivých organismů podle odstavce 1 a monitoringu škodlivých organismů podle § 5 odst. 1 oprávněni
a) pořizovat v souvislosti s průzkumem fotodokumentaci,
b) vstupovat a vjíždět dopravními prostředky do objektů, na pozemky a do provozních a skladovacích prostor a zařízení, na kterých nebo ve kterých se pěstují, skladují nebo zpracovávají rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a v nezbytném rozsahu odebírat jejich vzorky, přípravky nebo jiné výrobky. Při odběru vzorků se postupuje obdobně jako při odběru vzorků při kontrole.“.
13. V § 13 odst. 1 písm. b) se slovo „jí“ nahrazuje slovem „mu“.
14. V § 16 odst. 4 se slova „odst. 5 a 6“ nahrazují slovy „odst. 3 a 4“.
15. V § 17 odst. 1 a v § 19 odst. 2 se slovo „udělila“ nahrazuje slovem „udělil“.
16. V § 22 odst. 3 písm. a), § 31 odst. 1, § 33 odst. 3, § 37a odst. 1, § 39 odst. 3, § 45 odst. 7, § 74 odst. 2 a v § 75 odst. 1 se slovo „oprávněna“ nahrazuje slovem „oprávněn“.
17. V § 22 odst. 4 a v § 76 odst. 6 písm. b) se slovo „zjistila“ nahrazuje slovem „zjistil“.
18. V § 25 odst. 3 a v § 26 odst. 7 se slova „celní orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.
19. V § 25 odst. 3 větě druhé, § 81 odst. 4 a v § 87 odst. 7 se slovo „která“ nahrazuje slovem „který“.
20. V § 26 odst. 11 se slova „celnímu orgánu“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“ a slova „celních orgánů“ se nahrazují slovy „celních úřadů“.
21. V § 34 odstavec 2 zní:
„(2) Ústav nepovolí pro neprofesionální použití přípravky, u nichž není sníženo riziko pro zdraví člověka stanovením dalších opatření, které na základě posouzení účinků na zdraví lidí podle § 33 odst. 2
a) jsou klasifikovány jako toxické nebo vysoce toxické podle chemického zákona,
b) mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 282), nebo
c) mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 382) nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 182).“.
22. V § 46a odst. 3 písmeno g) zní:
„g) prodávat přípravky povolené k profesionálnímu použití pouze osobám, které prokáží, že konečný odběratel přípravku má zajištěno, že nakládání s přípravky bude řídit držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně; o distribuci a vydávání těchto přípravků vede distributor evidenci, která obsahuje datum výdeje přípravku, název a množství vydaného přípravku a pořadové číslo osvědčení osoby, která u konečného odběratele řídí nakládání s přípravky.“.
23. V § 52 odst. 4 se slova „České inspekce životního prostředí“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.
24. V § 54 odst. 3 se slovo „neshledala“ nahrazuje slovem „neshledal“.
25. V § 54 odst. 14 písm. b) se slovo „nezakázala“ nahrazuje slovem „nezakázal“.
26. V § 71 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena a) až i).
27. V § 71 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) odpovídá za plnění závazků na úseku rostlinolékařské péče, které vyplývají z členství České republiky v mezinárodních organizacích, zejména z členství v Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin a v Evropské unii, zpracovává národní strategie rostlinolékařské péče a zajišťuje její koordinaci na národní a mezinárodní úrovni,“.
28. § 72 včetně nadpisu zní:
㤠72
Ústav
(1) Ústav vykonává působnost podle ustanovení tohoto zákona ve věcech
a) ochrany rostlin a rostlinných produktů podle § 5 a 6,
b) opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, popřípadě invazních škodlivých organismů podle § 7 až 13, § 15 až 17, § 19, 21, 22, § 25 až 30,
c) přípravků a dalších prostředků,
d) mechanizačních prostředků,
e) rostlinolékařského dozoru a řízení ve věcech rostlinolékařské péče včetně nařizování mimořádných rostlinolékařských opatření, řešení krizových situací a ukládání pokut podle § 74 až 77 a § 79a až 79i,
f) odborných rostlinolékařských činností a odborné způsobilosti k jejich výkonu podle § 79, § 81 až 83 a § 86.
(2) Ústav dále
a) sleduje výskyt škodlivých organismů a poruch na pozemcích a v objektech, kde se pěstují, skladují nebo zpracovávají rostliny nebo rostlinné produkty,
b) vyhodnocuje informace o nežádoucích účincích registrovaných přípravků a dalších prostředků,
c) rozhoduje o určení, zda jde o přípravek nebo další prostředek nebo jiný výrobek,
d) zabezpečuje a provádí rostlinolékařskou diagnostiku,
e) rozhoduje na základě žádosti o pověření fyzické nebo právnické osoby prováděním odborných rostlinolékařských činností stanovených v § 81 odst. 1,
f) vyhlašuje opatření proti zavlékání a šíření škodlivých organismů stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie,
g) navrhuje ministerstvu udělení výjimek podle § 71 odst. 2.
(3) Ústav zveřejňuje ve Věstníku informace o dokumentech z oblasti rostlinolékařské péče vydaných orgány Evropské unie a jinými mezinárodními institucemi, informace o výskytu škodlivých organismů, přehledy o vydaných povoleních přípravků a o vydáních povolení zápisu dalších prostředků do úředního registru v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh67), přehledy provozovatelů kontrolního testování zařízení pro aplikaci přípravků a jiné významné informace pro veřejnost a vyhlašuje opatření proti zavlékání a rozšiřování nebezpečných škodlivých organismů.
(4) Ústav v rozsahu své působnosti poskytuje informace a spolupracuje s organizačními složkami státu a orgány územních samosprávných celků a se zájmovými a profesními sdruženími. Ústav zpřístupní zejména informace o možných účincích přípravků na ochranu rostlin na lidské zdraví Toxikologickému informačnímu středisku.
(5) Ústav sděluje Komisi
a) identifikační údaje fyzických nebo právnických osob, které pověřil provedením některé odborné činnosti podle § 10, 15, 17, 22 a § 28 až 30,
b) aktuální úřední postupy pro provádění rostlinolékařské kontroly podle § 15 a 22,
c) na její žádost podrobnosti o původu dodávky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, odeslané z území České republiky, která byla na území jiného členského státu Evropské unie shledána za dodávku nesplňující opatření tohoto zákona proti šíření škodlivých organismů, o veškerých úkonech rostlinolékařské péče včetně odborného šetření, kontroly a opatření, kterým byla tato dodávka na území České republiky podrobena, a místa určení případných dalších dodávek odeslaných ze stejného místa původu za určitou dobu,
d) a ostatním členským státům Evropské unie do 1. září každého roku přehled dovozů a přemístění, povolených podle § 8 odst. 1, za období jednoho roku končící 30. červnem, a každý výskyt škodlivých organismů podle § 7 odst. 1 a 3, který byl v témže období potvrzen na rostlinách, rostlinných produktech a jiných předmětech, které bylo podle § 8 odst. 1 povoleno dovézt nebo přemístit,
e) a ostatním členským státům Evropské unie opatření podle § 8 odst. 1, která stanoví pro rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, u nichž je požadováno uvolnění ze zvláštního režimu přechovávání a manipulace [§ 8 odst. 1 písm. e)]; to se nevztahuje na rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty stanovené prováděcím právním předpisem,
f) název úřadu vykonávajícího rostlinolékařskou péči na území České republiky.“.
29. V § 74 odst. 1 písm. i) bodě 1 se slova „6a a“ zrušují.
30. V § 74 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 3 až 8.
31. V § 74 odst. 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“.
32. V § 74 odst. 5 a 6 se slova „5 a 6“ nahrazují slovy „3 a 4“.
33. V § 74 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.
34. V § 74 odstavec 7 zní:
„(7) Kromě případů uvedených v kontrolním řádu se náhrada za odebrané vzorky neposkytne, jestliže cena odebraného vzorku je nižší než 300 Kč.“.
35. V § 75 se odstavec 7 zrušuje.
36. V § 76 odst. 2 písm. a) se slova „§ 74 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 74 odst. 5“.
37. V § 76 odst. 2 písm. c) se slovo „uznala“ nahrazuje slovem „uznal“.
38. V § 79 odst. 1 písm. m) se slova „podle § 6a odst. 2“ zrušují.
39. V § 79 odst. 1 v závěrečné části ustanovení se slovo „jí“ nahrazuje slovem „mu“.
40. V § 79 se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
41. V § 79e odst. 1 písm. b) se slovo „její“ nahrazuje slovem „jeho“.
42. V § 79f odst. 1 písm. m) bodě 4 se slovo „nebo“ zrušuje, na konci bodu 5 se doplňuje slovo „nebo“ a bod 6, který zní:
„6. neumožní zaměstnancům Ústavu provedení některého z oprávnění podle § 10 odst. 6.“.
43. V § 80 odst. 2 písm. a) se slova „odst. 5 a 6“ nahrazují slovy „odst. 3 a 4“.
44. V § 80 odst. 3 písm. c) se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 1“ a slova „odst. 5 písm. a) a g)“ se nahrazují slovy „odst. 2 písm. a)“.
45. V § 86 odst. 3 se za větu třetí vkládá věta „Osvědčení se vydává s platností na dobu 5 let.“.
46. V § 88 odst. 1 písm. b) se slova „§ 72 odst. 11 písm. e)“ nahrazují slovy „§ 72 odst. 5 písm. e)“.
47. V § 88 odst. 2 se slovo „h“ nahrazuje slovem „g“.
48. V § 88 se odstavce 5 a 6 zrušují.