přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 279/2013
Zákon č. 279/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Čl.I

Čl. I
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1, § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 6 odst. 1, § 6 odst. 9 a § 11 se slova „zvláštních zákonů4)“ nahrazují slovy „zvláštních zákonů4),20)“.
Poznámka pod čarou č. 4 zní:
„4) Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám).
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
Poznámka pod čarou č. 20 zní:
„20) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 2 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) rostlinolékařské péče,“.
3. V § 2 odst. 1 písm. h) se slova „obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství“ nahrazují slovy „a evidence využití půdy podle uživatelských vztahů“.
4. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
„(2) Ústav na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty podle zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy5) provádí státní odbornou kontrolu, kontrolu a zkoušky těchto organismů a produktů a sleduje účinnost geneticky modifikovaných organismů využívaných k ochraně rostlin a rezistenci škodlivých organismů k produktům geneticky modifikovaných organismů. V případě zjištění porušení stanovených povinností Ústav podává podnět České inspekci životního prostředí k zahájení správního řízení a informuje o tom Ministerstvo životního prostředí.
5) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.“.
5. V § 2 odst. 3 a v § 7 odst. 7 se slova „bezprostředně závazných právních“ nahrazují slovy „přímo použitelných“.
6. V § 2 odst. 3 a 5 a v § 7 odst. 7 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
7. V § 2 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 21 a 22 zní:
„(4) Ústav dále provádí kontrolní a dozorové činnosti podle zákona o ekologickém zemědělství21) a podle zákona o zemědělství4a) v souladu s předpisy Evropské unie v rozsahu stanoveném podle zvláštního zákona20) a v rámci své působnosti je orgánem dozoru podle nařízení Evropské unie upravujícího akreditaci a dozor nad trhem22).
21) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.“.
Poznámka pod čarou č. 5b se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
8. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 23 zní:
㤠2a
Odborná způsobilost pro výkon státní správy
Požadavky odborné způsobilosti pro výkon státní správy stanovené zákonem o rostlinolékařské péči23) se vztahují pouze na činnosti podle § 2 odst. 1 písm. g).
23) § 82 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
9. V § 3 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) v monitoringu
1. výskytu zakázaných a nežádoucích látek a doplňkových látek překračujících povolené limity v krmivech, půdě a ve vstupech do půdy ve vazbě na komplexní zajištění nezávadnosti zemědělských výrobků a potravin,
2. vlivu přípravků na ošetřené pěstované rostliny, rostlinné produkty a účinků na škodlivé organismy,“.
10. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:
„(7) Ústav je národní organizací ochrany rostlin podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin a vykonává činnosti v oblasti rostlinolékařské péče, vymezené tímto zákonem a zvláštním zákonem20), a vyplývající z přímo použitelných předpisů Evropské unie24).
„24) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.“.
11. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „může“ vkládají slova „v souladu se zvláštním zákonem4) a přímo použitelnými předpisy Evropské unie25)“.
Poznámka pod čarou č. 25 zní:
„25) Například čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění, čl. 22 nařízení Komise (ES) č. 1850/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro TC1 ověřování chmele a chmelových produktů, v platném znění, čl. 29 a 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech, v platném znění.“.
12. Nadpis § 5 zní:
„Pověření udělovaná Ústavem k výkonu odborných činností, národní referenční laboratoře a referenční laboratoře“.
13. V § 5 odst. 1 se za slova „zvláštního zákona9a)“ vkládají slova „ , odborné rostlinolékařské činnosti podle zákona o rostlinolékařské péči20)“.
14. V § 5 odst. 1 a 2 se slovo „oprávnění“ nahrazuje slovem „pověření“.
15. V § 5 odst. 2 se slova „zvláštní zákony7), 8), 9), 9a), 9b)“ nahrazují slovy „zvláštní zákony26)“.
Poznámka pod čarou č. 26 zní:
„26) Zákon č. 91/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 97/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
Poznámky pod čarou č. 7 až 9, 9a a 9b se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
16. V § 5 odstavce 4 až 6 znějí:
„(4) Ústav pověřuje fyzické nebo právnické osoby, které se přihlásí na jeho výzvu, výkonem odborné činnosti referenční laboratoře. Ústav vydá pověření, pokud z předložených dokumentů, které jsou součástí žádosti, vyplývá, že
a) fyzická nebo právnická osoba je schopna zajistit nestrannost, kvalitu a ochranu důvěrných informací,
b) mezi prováděním úkolů, k jejichž provádění je zmocněna, a jejími dalšími činnostmi nebude docházet ke střetu zájmů a
c) fyzická nebo právnická osoba splňuje požadavky pro pověření referenční laboratoře stanovené podle odstavce 8.
(5) Pověřit činností referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů uvedených v § 10 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči20) nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3 zákona o rostlinolékařské péči20), lze pouze právnickou osobu.
(6) Ústav odejme vydané pověření, jestliže pověřená referenční laboratoř nedodržuje požadavky nebo podmínky podle odstavce 4.“.
17. V § 5 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které včetně poznámky pod čarou č. 27 znějí:
„(7) Pověření referenčních laboratoří pro diagnostiku škodlivých organismů uvedených v § 10 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči20) nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3 zákona o rostlinolékařské péči20), se považuje za zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování podle předpisu Evropské unie upravujícího zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování27).
(8) Postupem podle odstavců 1 až 7 nejsou dotčeny přímo použitelné předpisy Evropské unie25).
27) Směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství, v platném znění.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 9.
18. V § 6 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) v oblasti rostlinolékařské péče20).“.
19. V § 6 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Ústav je rovněž oprávněn požadovat náhradu nákladů na provedení odborných úkonů od osoby, která nesplněním nebo porušením povinnosti stanovené tímto zákonem nebo nařízené na jeho základě způsobila nutnost provedení takových úkonů.
(4) Při stanovení výše náhrad nákladů se zohlední průměrná pracovní a materiálová náročnost jednotlivých typů odborných úkonů a míra vyžadované odbornosti pro jejich provádění, přičemž v kalkulaci lze promítnout pouze náklady vzniklé v důsledku podané žádosti, které by jinak Ústavem vynaloženy nebyly.“.
Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 5 až 11.
20. V § 6 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:
„(11) Od náhrady nákladů jsou osvobozeny
a) státní orgány,
b) územní samosprávné celky, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy v přenesené působnosti,
c) osoby, podávají-li žádost o vzájemné uznání přípravku ve veřejném zájmu nebo rozšíření povolení na menšinová použití ve veřejném zájmu.“.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.
21. V § 6 odst. 12 se slova „1 až 8“ nahrazují slovy „1 až 11“.
22. V § 7 se odstavce 1 až 5 včetně poznámek pod čarou č. 15 a 16 zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 1 až 3.
23. V § 7 odst. 1 se slova „zvláštních právních předpisů4)“ nahrazují slovy „zvláštních zákonů4),20)“.
24. V § 7 odst. 3 se slova „zvláštními právními předpisy4)“ nahrazují slovy „zvláštními zákony4),20)“.
25. V § 7 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Zaměstnanci Ústavu vykonávající kontrolu se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem Ústavu, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.
(5) Zaměstnanci Ústavu postupují podle odstavců 1 až 4, pokud přímo použitelné předpisy Evropské unie nestanoví jinak.“.
26. V § 8 odst. 1, § 8 odst. 2, § 9 a v § 10 odst. 2 písm. a) se slova „zvláštními zákony4)“ nahrazují slovy „zvláštními zákony4),20)“.
27. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:
㤠8a
Poskytování údajů
(1) Ústavu jsou pro výkon jeho působnosti podle tohoto zákona poskytovány
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.
28. V § 10 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) seznam referenčních laboratoří pověřených podle § 5 odst. 4 a 5, včetně zaměření jejich činnosti.“.
29. V § 10 odst. 3 se slova „rovněž zveřejňuje údaje obsažené ve Věstníku“ nahrazují slovy „zveřejňuje Věstník“.