přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 191/2013
Vyhláška č. 191/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty Čl.II

Čl. II
Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „předpisy Evropských společenství1) (dále jen „předpisy Evropských společenství“)“ nahrazují slovy „předpisy Evropské unie1) (dále jen „předpisy Evropské unie“)“.
2. V § 1 odst. 1 písm. c), § 3 odst. 1 a 3 úvodní části ustanovení, § 4, § 7 odst. 1 a 2, § 9 úvodní části ustanovení, § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 11 a v § 12 odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
3. V § 7 odst. 2 se slova „§ 8 až 14“ nahrazují slovy „§ 8 až 14a“.
4. Za § 14 se vkládají nové § 14a a 14b, které včetně nadpisu znějí:
„Potravinářské podniky dodávající maso volně žijící zvěře a výrobky z masa volně žijící zvěře
§ 14a
(1) Dodává-li potravinářský podnik v rámci své maloobchodní činnosti maso volně žijící zvěře nebo výrobky z masa volně žijící zvěře, které splňují požadavky a kritéria stanovená předpisem Evropské unie, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu15), jinému maloobchodnímu zařízení, jde o okrajovou a omezenou činnost, jestliže
a) jde o potravinářský podnik, v němž se týdně
1. bourá nejvýše 150 kg vykostěného masa velké volně žijící zvěře, anebo tomu odpovídající množství nevykostěného masa velké volně žijící zvěře,
2. porcuje nejvýše 35 kg masa, jde-li o maso drobné volně žijící zvěře,
3. vyrobí nejvýše 350 kg výrobků z masa volně žijící zvěře,
b) množství dodávaného masa a výrobků z masa volně žijící zvěře nepřekračuje týdně
1. 33 % tímto podnikem vyrobeného vykostěného masa volně žijící zvěře, anebo tomu odpovídající množství nevykostěného masa velké volně žijící zvěře,
2. 33 % tímto podnikem vyrobeného masa volně žijící zvěře, jde-li o maso drobné volně žijící zvěře,
3. 33 % tímto podnikem vyrobených výrobků z masa volně žijící zvěře,
c) jiné maloobchodní zařízení toto maso a výrobky z masa volně žijící zvěře
1. dodává přímo konečnému spotřebiteli, nebo
2. opracovává dále jen na výslovné přání konečného spotřebitele.
(2) Potravinářské podniky, kterým jsou dodávány maso volně žijící zvěře nebo výrobky z masa volně žijící zvěře opracované v jiném potravinářském podniku v rámci jeho maloobchodní činnosti, mohou tyto výrobky uvádět do oběhu jen za podmínek stanovených v odstavci 1.
§ 14b
Pro potravinářský podnik, který provozuje maloobchodní činnost za podmínek stanovených v § 14a, platí vedle veterinárních a hygienických požadavků stanovených předpisem Evropské unie o hygieně potravin14) také veterinární a hygienické požadavky stanovené v příloze III k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004
a) v oddílu I kapitole V odstavcích 2 a 3, v kapitole VII odstavci 1 písm. a) a v odstavcích 2, 4 a 5, pokud jde o velkou volně žijící zvěř,
b) v oddílu II kapitole V odstavcích 1, 5 a 6, pokud jde o drobnou volně žijící zvěř,
c) v oddílu IV kapitole II odstavcích 4 až 6, pokud jde o velkou volně žijící zvěř,
d) v oddílu IV kapitole III odstavcích 4 a 5, pokud jde o drobnou volně žijící zvěř,
e) v oddílu V kapitolách II a III, pokud jde o požadavky na hygienické zacházení s mletým masem a masnými polotovary před jejich výrobou a po jejich výrobě, zejména o požadavky na jejich teplotu,
f) v oddílu VI, pokud jde o suroviny používané k přípravě výrobků z masa volně žijící zvěře.“.