přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 226/2013
Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh § 10

§ 10
Pověřená osoba
Pověřená osoba
a) kontroluje u hospodářských subjektů dodržování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky10), a dodržování přímo použitelného předpisu Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací27),
b) v případě zjištěných nedostatků v rámci kontroly podle písmene a) dává podnět příslušnému krajskému úřadu k případnému uložení nápravného opatření, projednání přestupku nebo přijetí okamžitého prozatímního opatření,
c) provádí kontrolu kontrolních organizací z hlediska požadavků stanovených v čl. 8 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a v případě zjištěných nedostatků dává ministerstvu podklady pro informování Komise16),
d) při provádění kontroly postupuje podle kontrolního řádu, pokud přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací nestanoví jinak,
e) spravuje centrální evidenci,
f) předkládá ministerstvu do 30. března každého druhého roku následujícího po 3. březnu 2013 podklady pro zprávu28) o uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,
g) poskytuje hospodářským subjektům technickou pomoc a poradenství a usnadňuje jim výměnu a šíření příslušných informací29) o nezákonné těžbě dřeva,
h) v oblasti režimu licencí pro dovoz dřeva zpracovává v souladu s § 9 písm. b) odborné posouzení druhu dřeva použitého ve dřevařském výrobku podle příloh II a III přímo použitelného předpisu Evropské unie o zavedení režimu licencí pro dovoz dřeva.
10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
16) Čl. 8 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
27) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012.
28) Čl. 20 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
29) Čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.