přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 108/2013
Vyhláška č. 108/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů Čl.I

Čl. I
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb., vyhlášky č. 375/2006 Sb. a vyhlášky č. 59/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 1 odst. 2, § 2 písm. a) a j), § 3 odst. 1 písm. c), § 3 odst. 2 a 3, § 7, § 11 odst. 1 písm. a) a c), § 11 odst. 2, § 11 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 11 odst. 4 písm. c), § 25 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 26 odst. 1, příloze č. 8 části A první a šesté odrážce a v příloze č. 8 části B bodu 3 podbodu 8 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
2. V § 1 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).
3. V § 2 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 1f zní:
„f) dovozcem - fyzická nebo právnická osoba, která plní povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Společenství1f), a souvisejících s dovozem zásilky na území členských států (dále jen „území Unie“),
1f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex).“.
4. V § 2 písm. h) se slova „Komisí Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropskou komisí“.
5. V § 2 písmeno i) včetně poznámky pod čarou č. 1g zní:
„i) dovozem - propuštění produktů do volného oběhu, jakož i záměr propustit produkty do volného oběhu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Společenství1g),
1g) Čl. 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008.“.
6. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 5 odst. 3 písm. a), § 8 odst. 5, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, § 13 odst. 1 písm. a) a b), § 13 odst. 2 písm. c) až e), § 13 odst. 3, § 14 odst. 1 a 2, § 15 odst. 2 písm. a), § 19 odst. 4, § 20 odst. 1, § 22, § 23 odst. 5, § 25 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 26 odst. 1, příloze č. 8 části B bodu 3 podbodech 1 až 4 a v příloze č. 8 části B bodu 4 podbodech 1 a 2 se slovo „Společenství“ nahrazuje slovem „Unie“.
7. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „uvedené ve zvláštních právních předpisech2a)“ nahrazují slovy „uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie2a)“.
Poznámka pod čarou č. 2a zní:
„2a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.“.
8. V § 5 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „požádat Komisi“ vkládají slova „řádně odůvodněnou žádostí“.
9. V § 5 odst. 3 písm. b) se slova „z nichž je povoleno dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu a živé mlže na území Společenství,“ zrušují.
10. V § 8 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
„(2) Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice do počítačové sítě provozované v souladu s předpisem Evropské unie o zavedení systému Traces4) (dále jen „počítačová síť“) zapisuje a aktualizuje údaje o:
a) společných veterinárních vstupních dokladech pro zvířata dovezená do České republiky, která není členským státem určení,
b) společných veterinárních vstupních dokladech pro produkty přepravované přes území Unie a pro produkty dovezené podle § 11, § 15 odst. 2 a § 19,
c) společných veterinárních vstupních dokladech pro všechna zvířata dovážená do Evropské unie,
d) společných veterinárních vstupních dokladech pro všechny odmítnuté zásilky a všechny produkty, které
1. mají být v souladu s požadavky stanovenými předpisy Evropské unie sledovány od pohraniční veterinární stanice až do příchodu do podniku v místě určení podle § 11 odst. 4,
2. pochází z jedné třetí země a jsou určeny do jiné třetí země podle § 13 odst. 1,
3. pochází z třetí země a jsou určeny pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad podle § 14 odst. 1,
4. jsou určeny ke spotřebě posádkou a cestujícími na plavidle v mezinárodní námořní přepravě podle § 19 odst. 1,
5. pocházejí z území Unie a byly odmítnuty třetí zemí podle § 20.
4) Rozhodnutí Komise 2004/292/ES o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS, v platném znění.“.
11. V § 8 odst. 5 se slovo „webových“ nahrazuje slovem „internetových“.
12. V § 11 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Maso volně žijící srstnaté zvěře, která je dovážena nestažená, se podrobí kontrole shody a fyzické kontrole v pohraniční veterinární stanici podle věty první; kontrole zdravotní nezávadnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě1e), a případně vyšetření na rezidua podle právního předpisu upravujícího sledování (monitoring) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech8) se podrobí v podniku v místě určení, do něhož musí být toto maso doručeno pod celním dohledem způsobem uvedeným v odstavci 4 písm. a), a to spolu se vstupním dokladem.“.
13. V § 11 odst. 5 se za slovo „produkty“ vkládají slova „ , které byly určeny pro podnik schválený pro zacházení s produkty,“.
14. V § 11 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Tím není dotčen postup podle § 23.“.
15. V § 12 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; tím není dotčen postup podle § 23“.
16. V § 12 odst. 4 se slova „na pohraniční veterinární stanici“ nahrazují slovy „na první dosažené pohraniční veterinární stanici“ a slova „veterinárním kontrolám uvedeným v“ se nahrazují slovy „kontrole shody a fyzické kontrole podle“.
17. V § 12 odstavec 5 zní:
„(5) Jakmile je na pohraniční veterinární stanici dopravena zásilka produktů určených k dalšímu překládání, musí dovozce oznámit úřednímu veterinárnímu lékaři pohraniční veterinární stanice
a) pravděpodobnou dobu potřebnou k vyložení těchto produktů,
b) označení pohraniční veterinární stanice určení v Evropské unii v případě dovozu nebo tranzitu přes Evropskou unii nebo třetí zemi určení v případě přepravy přímo do třetí země,
c) přesné umístění zásilky, není-li nakládána přímo do letadla nebo lodi směřující do následného místa určení, a
d) odhadovanou dobu trvání nakládky zásilky do letadla nebo lodi směřující do následného místa určení.“.
18. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „do jiné třetí země“ vkládají slova „nebo do téže třetí země“.
19. V § 15 odst. 2 písm. b) bodu 4 se slova „s telefonem a faxem“ nahrazují slovy „s připojením k internetu“.
20. V § 19 odst. 1 písm. a) se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“.
21. V § 21 odst. 1 se slova „[§ 36 odst. 2 písm. a) zákona]“ zrušují.
22. V § 21 odst. 2 se slova „[§ 36 odst. 2 písm. b) zákona]“ zrušují, slova „pohraniční veterinární stanice nebo v jiném zařízení“ se zrušují a slova „předpisu Evropské unie11)“ se nahrazují slovy „předpisu Evropské unie1d)“.
Poznámka pod čarou č. 1d zní:
„1d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší živočišné produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).“.
23. V § 21 odst. 3 se slova „(§ 36 odst. 4 zákona)“ zrušují a slova „se zvláštním právním předpisem“ se nahrazují slovy „s přímo použitelným předpisem Evropské unie1d)“.
24. V § 26 odst. 3 se slovo „druhu“ nahrazuje slovem „původu“.
25. § 27 až 29 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 zrušují.
26. V § 30 odst. 1 se písmena a), b) a d) včetně poznámky pod čarou č. 15 zrušují.
Dosavadní písmena c), e) a f) se označují jako písmna a), b) a c).
27. V § 30 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
28. V § 30 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „potraviny, které neobsahují žádné masné výrobky, a na směsné produkty, jestliže“ nahrazují slovy „směsné produkty,“.
29. V § 30 odst. 2 se na začátek písmene a) vkládají slova „které neobsahují žádné zpracované masné výrobky a současně“.
30. V § 30 odst. 2 písm. a) se slova „jakýkoli jiný než masný zpracovaný“ nahrazují slovy „zpracovaný mléčný“.
31. V § 30 odst. 2 písm. a) bodu 4 se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „členského státu Evropské unie“.
32. V § 30 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) které neobsahují žádné zpracované masné výrobky a současně méně než polovinu jejich hmoty tvoří jakýkoli jiný než zpracovaný mléčný výrobek, nebo“.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
33. V § 30 odst. 2 písm. c) se slova „jsou uvedeny v předpise Evropských společenství stanovujícím“ nahrazují slovy „které jsou uvedeny na seznamu potravin, na něž se nevztahují veterinární kontroly podle předpisu Evropské unie stanovujícího“.
34. V § 30 odst. 3 se slova „předpise Evropských společenství“ nahrazují slovy „předpise Evropské unie“, slova „veterinární osvědčení pro dovoz tepelně ošetřeného mléka, mléčných výrobků a syrového mléka“ se nahrazují slovy „podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených“ a slova „předpisem Evropských společenství“ se nahrazují slovy „předpisem Evropské unie“.
35. V § 30 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:
„(4) Směsné produkty podléhající veterinárním kontrolám podle této vyhlášky musí být dováženy za podmínek uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie stanovujícím požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů18).
18) Nařízení Komise (EU) č. 28/2012 ze dne 11. ledna 2012, kterým se stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES a nařízení (ES) č. 1162/2009.“.
36. V příloze č. 4 části A druhém odstavci se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) kontrola zachování předepsaných teplot v průběhu přepravy;“.
37. V příloze č. 5 Kategorii III se za bod 15 vkládá nový bod 16, který zní:
„16. Krevní produkty určené k technickému využití“.
Dosavadní body 16 a 17 se označují jako body 17 a 18.
38. V příloze č. 8 části A poslední odrážce se slova „s konfiskáty živočišného původu“ nahrazují slovy „s vedlejšími živočišnými produkty“ a v části B bodu 5 podbodu 3 se slova „konfiskátů živočišného původu“ nahrazují slovy „vedlejších živočišných produktů“.
39. Příloha č. 10 se zrušuje.