přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 76/2002
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci) § 5a

§ 5a
Informační systém integrované prevence
(1) Informační systém integrované prevence je celostátní informační systém veřejné správy33), který spravuje ministerstvo, a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí.
(2) Informační systém integrované prevence slouží k zajištění veškerých povinností vztahujících se ke zveřejňování informací a přístupu veřejnosti k informacím podle tohoto zákona.
(3) Ministerstvo metodicky řídí a koordinuje postup příslušných orgánů veřejné správy při zveřejňování údajů v informačním systému integrované prevence podle tohoto zákona.
(4) V informačním systému integrované prevence jsou pro účely zveřejnění vedeny tyto údaje:
a) stručné shrnutí údajů ze žádosti [§ 4 odst. 1 písm. d)],
b) Seznam odborně způsobilých osob včetně vydaných osvědčení o zápisu (§ 6 odst. 2),
c) jednotný zkušební řád a požadavky na rozsah odborných znalostí, jejichž prokázání je podmínkou zápisu do Seznamu odborně způsobilých osob (§ 6 odst. 5),
d) vyjádření odborně způsobilé osoby (§ 11),
e) rozhodnutí o žádosti (§ 13 odst. 2 a 3), o změně integrovaného povolení (§ 19a odst. 4), o sloučení integrovaných povolení (§ 20a), o zrušení integrovaného povolení (§ 20 odst. 2) a o vynětí zařízení z režimu tohoto zákona (§ 20 odst. 3),
f) rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o žádosti (§ 13 odst. 11),
g) informace o udělených výjimkách z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami (§ 14 odst. 5),
h) ohlášené údaje o plnění podmínek integrovaného povolení (§ 16a odst. 1),
i) změny provozovatelů zařízení (§ 17),
j) úplná znění integrovaných povolení (§ 19a odst. 7),
k) zprávy o kontrolách (§ 20b odst. 9),
l) seznam zařízení, pro která bylo vydáno integrované povolení podle tohoto zákona, a jejich provozovatelů,
m) informace o závěrech o nejlepších dostupných technikách a referenčních dokumentech o nejlepších dostupných technikách,
n) informace o povinnostech České republiky vyplývajících z právních předpisů Evropské unie v oblasti integrované prevence a omezování znečištění1),
o) další informace z oblasti integrované prevence v rámci České republiky a Evropské unie.
(5) Údaje z informačního systému integrované prevence uvedené v odstavci 4 jsou zveřejňovány na internetových stránkách ministerstva.
(6) Údaje z informačního systému integrované prevence jsou využívány k plnění povinností České republiky vyplývajících z příslušných právních předpisů Evropské unie v oblasti integrované prevence a omezování znečištění1).
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).
33) § 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.