přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 59/2013
Vyhláška č. 59/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů Čl.I

Čl. I
Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „předpisy Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „předpisy Evropské unie1)“ a slova „předpisy Evropských společenství2) (dále jen „předpisy Evropských společenství“)“ se nahrazují slovy „předpisy Evropské unie2) (dále jen „předpisy Evropské unie“)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů.
Směrnice Komise 2008/53/ES ze dne 30. dubna 2008, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o jarní virémii kaprů (SVC).
Prováděcí směrnice Komise 2012/31/EU ze dne 25. října 2012, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o seznam druhů ryb vnímavých k virové hemoragické septikémii a odstranění položky týkající se epizootického vředového syndromu.“.
2. V § 2 odst. 1 písm. f) a odst. 5, § 6 odst. 2, § 14 odst. 1, § 17 odst. 2, § 24 odst. 1 a 2, § 28 odst. 2 písm. d), § 46 odst. 1, příloze č. 3 části I písm. A bodu 3, příloze č. 3 části I písm. B bodu 3 a v příloze č. 6 bodu 10 třetí odrážce se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
3. V § 7 odst. 2 se slova „dílů 2 až 4“ nahrazují slovy „dílů 2 a 3“.
4. V § 18 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
5. V § 40 se slova „§ 39 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „§ 39 odst. 2“.
6. V příloze č. 3 část II zní:
 
                     "II.  Seznam nákaz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     1) EXOTICKÉ NÁKAZY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
               NÁKAZA                   VNÍMAVÉ DRUHY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------               
RYBY   epizootická nekróza krvetvorné tkáně     pstruh duhový (
Oncorhynchus mykiss
) a okoun říční (
Perca fluviatilis
) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- MĚKKÝŠI bonamióza (
Bonamia exitiosa
) ústřice (
Ostrea angasi
a
Ostrea chilensis
) perkinsóza (
Perkinsus marinus
)
Crassostrea gigas
a
Crassostrea virginica
mikrocytóza (
Mikrocytos mackini
)
Crassostrea gigas, Crassostrea virginica, Ostrea conchaphila
a
Ostrea edulis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- KORÝŠI syndrom Taura garnáti (
Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris
a
Penaeus vannamei
) žlutohlavost (
Yellowhead disease
) garnáti (
Penaeus aztecus, Penaeus duorarum, Penaeus japonicus, Penaeus monodon, Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris
a
Penaeus vannamei
) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) NEEXOTICKÉ NÁKAZY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁKAZA VNÍMAVÉ druhy -------------------------------------------------------------------------------------------------------- RYBY virová hemoragická septikémie (VHS) sleď (
Clupea spp.
), síh (
Coregonus sp.
), štika obecná (
Esox lucius
), treska skvrnitá (
Gadus aeglefinus
), treska (
Gadus macrocephalus
), treska obecná (
Gadus morhua
),
Oncorhynchus spp.
, pstruh duhový (
Oncorhynchus mykiss
), treska hlubinná (
Onosmustelus
), pstruh obecný (
Salmo trutta
), pakambala velká (
Scophtalmus maximus
), šprot (
Sprattus sprattus
), lipan podhorní (
Thymallus thymallus
) a platýs druhu
Paralichthys olivaceus
infekční nekróza krvetvorné tkáně (IHN) losos keta (
Oncorhynchus keta
), losos kisuč (
Oncorhynchus kisutch
), losos masu (
Oncorhynchus masou
), pstruh duhový nebo migrující (
Oncorhynchus mykiss
), losos nerka (
Oncorhynchus nerka
), losos pacifický rodurus (
Oncorhynchus rhodurus
), losos čavyča (
Oncorhynchus tshawytscha
) a losos obecný (
Salmo salar
) herpesviróza koi (KHV) kapr obecný a kapr koi (
Cyprinus carpio
) nakažlivá chudokrevnost lososů (ISA) pstruh duhový (
Oncorhynchus mykiss
), losos obecný (
Salmo salar
) a pstruh obecný (
Salmo trutta
) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÉKKÝŠI marteilióza (
Marteilia refringens
)
Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea edulis, Ostrea puelchana
, slávka jedlá (
Mytilus edulis
) a slávka středomořská (
Mytilus galloprovincialis
) bonamióza (
Bonamia ostreae
)
Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea conchaphila, Ostrea denselammellosa
, ústřice jedlá (
Ostrea edulis
) a
Ostrea puelchana
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- KORÝŠI běloskvrnitost (
White spot disease
) všichni desetinozí korýši (řád
Decapoda
) --------------------------------------------------------------------------------------------------------".