přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 77/1997
Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku § 4

§ 4
Založení podniku
(1) Podnik se zakládá zakládací listinou, kterou jménem státu vydává příslušné ministerstvo (§ 3).
(2) Pravost podpisu osoby jednající za zakladatele musí být na zakládací listině úředně ověřena.
(3) Zakládací listina musí obsahovat
a) označení ministerstva, které vykonává funkci zakladatele,
b) název a sídlo podniku; součástí názvu je označení "státní podnik", které může být nahrazeno zkratkou "s.p.",
c) předmět podnikání a účel, pro který je podnik založen,
d) výši kmenového jmění a jeho minimální výši, kterou je podnik povinen zachovat, určený majetek a jeho položkovou specifikaci,
e) určení a ocenění majetku podniku; ocenění majetku navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala2),
f) jméno prvního ředitele,
g) počet členů dozorčí rady a jména prvních členů dozorčí rady,
h) výši rezervního fondu v okamžiku založení podniku, která činí nejméně 10 % kmenového jmění, pokud zakladatel nestanoví jinak, a minimální výši, do které bude doplněn v průběhu podnikání,
i) označení osoby oprávněné jednat jménem ministerstva vykonávajícího funkci zakladatele.
(4) Určení a ocenění majetku podniku podle předchozího odstavce se provede ke dni založení podniku.
(5) Při stanovení výše kmenového jmění a při ocenění podle odstavce 3 písm. d) a e) se nepřihlíží k povrchovým a podzemním vodám, lesním pozemkům a lesním porostům, ložiskům nerostných surovin a nerostů a jeskyním.
2) § 25 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.