přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 350/2011
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Příl.1

Příloha 1
Minimální koncentrace nebezpečných látek obsažených ve směsi, které se berou v úvahu při klasifikaci směsí
--------------------------------------------- -------------------------------
                         Koncentrace, která se
                           bere v úvahu pro

     Kategorie nebezpečnosti látky      plynné směsi  směsi jiné
                         % objemová   než plynné
                                % hmotnostní
--------------------------------------------- -------------------------------
Vysoce toxické                    0,02     0,1
--------------------------------------------- -------------------------------
Toxické                       0,02     0,1
--------------------------------------------- -------------------------------
Karcinogenní, kategorie 1 nebo 2           0,02     0,1
--------------------------------------------- -------------------------------
Mutagenní, kategorie 1 nebo 2            0,02     0,1
--------------------------------------------- -------------------------------
Toxické pro reprodukci, kategorie 1 nebo 2      0,02     0,1
--------------------------------------------- -------------------------------
Zdraví škodlivé                   0,2      1
--------------------------------------------- -------------------------------
Žíravé                        0,02      1
--------------------------------------------- -------------------------------
Dráždivé                       0,2      1
--------------------------------------------- -------------------------------
Senzibilizující                   0,2      1
--------------------------------------------- -------------------------------
Karcinogenní, kategorie 3              0,2      1
--------------------------------------------- -------------------------------
Mutagenní, kategorie 3                0,2      1
--------------------------------------------- -------------------------------
Toxické pro reprodukci, kategorie 3         0,2      1
--------------------------------------------- -------------------------------
Nebezpečné pro životní prostředí s přiřazeným           0,1
symbolem N
--------------------------------------------- -------------------------------
Nebezpečné pro ozónovou vrstvu Země         0,1      0,1
--------------------------------------------- -------------------------------
Nebezpečné pro životní prostředí bez                1
přiřazeného symbolu N
--------------------------------------------- -------------------------------