přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 448/2012
Nařízení vlády č. 448/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády Čl.XI

Čl. XI
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb., nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 78/2010 Sb., nařízení vlády č. 112/2010 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 282/2011 Sb., nařízení vlády č. 61/2012 Sb. a nařízení vlády č. 263/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 4 písm. f) se za slovo „sadu“ vkládají slova „s tímto převládajícím druhem ovocných stromů, případně ovocných keřů“.
2. V § 9 se na konci odstavce 15 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) nemusí plnit podmínku uvedenou v bodě 9 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.“.
3. V § 9 se na konci odstavce 16 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) nemusí plnit podmínku uvedenou v bodě 9 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.“.
4. V § 9 se na konci odstavce 17 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) udržuje zřetelnou hranici suchého stepního trávníku a vřesoviště v terénu.“.
5. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „nebo j)“.
6. Poznámky pod čarou č. 33, 34, 36 a 37 se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušují.
7. V příloze č. 2 bod 2 zní:
„2. Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy od 1. července příslušného kalendářního roku do 30. června následujícího kalendářního roku jako půda
a) silně erozně ohrožená zajistí, že se nebudou pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok; porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních směsí,
b) mírně erozně ohrožená zajistí, že širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.
Tyto podmínky nemusí být dodrženy na souvislé ploše s výměrou nižší než 0,4 ha zemědělské půdy, jejíž delší strana je orientována ve směru vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice do 30 stupňů a pod níž se nachází pás zemědělské půdy o minimální šíři 24 m, jež přerušuje odtokové linie procházející plochou širokořádkové plodiny a na kterém je žadatelem pěstován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než širokořádková plodina, s tím, že žadatel může tento postup uplatnit pouze na jedné takto vymezené ploše nebo součet takových ploch nepřesáhne výměru 0,4 ha zemědělské půdy.“.
8. V příloze č. 3 body 8 až 10 znějí:
„8. podmínka stanovená v čl. 55 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS a § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
9. podmínka stanovená v § 61 odst. 1 a § 64 odst. 4 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
10. podmínka stanovená v § 86 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.
9. V příloze č. 3 se bod 11 zrušuje.
10. V příloze č. 10 písmena B a C znějí:
B. Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek ovoce
---------------------------------------------------------
   Chemická látka    Mezní hodnota celkového obsahu
             chemické látky v ovoci (mg.kg
-1
) --------------------------------------------------------- Olovo (Pb) 0,09 Kadmium (Cd) 0,03 Rtuť (Hg) 0,005 Chrom (Cr) 0,1 Arsen (As) 0,18 ---------------------------------------------------------
C. Mezní hodnoty chemických látek, které může obsahovat vzorek zeleniny
-----------------------------------------------------------
   Chemická látka    Mezní hodnota celkového obsahu
             chemické látky v zelenině (mg.kg
-1
) ----------------------------------------------------------- Olovo (Pb) 0,09 Kadmium (Cd) 0,045 Rtuť (Hg) 0,027 -----------------------------------------------------------