přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 342/2012
Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností § 17

§ 17
(1) Žádost o registraci soukromého veterinárního technika obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu, pobytu7) nebo bydliště a datum narození žadatele a
b) druh, rozsah a předpokládané místo výkonu činnosti.
(2) Žadatel přiloží k žádosti
a) doklady o své odborné způsobilosti,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů9), který nesmí být starší 6 měsíců, nebo odpovídající doklady vydané státem, jehož je občanem, a státy, ve kterých se více než 3 měsíce nepřetržitě zdržoval v posledních 3 letech, které nesmí být starší 6 měsíců, a
c) základní údaje o tom, kde a v jakých podmínkách bude svou činnost vykonávat.
7) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.