přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 342/2012
Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností § 8

§ 8
(1) Zvířata, která jsou předmětem obchodování s členskými státy, a zvířata, která jsou dovážena z třetích zemí, mohou být v hospodářstvích držena v karanténě ve stájích spolu se zvířaty v těchto stájích již chovanými. V takovém případě se za karanténu považuje celé hospodářství.
(2) V ostatních případech jsou zvířata držena v karanténě odděleně za podmínek stanovených krajskou veterinární správou ve stájích, jiných prostorech a zařízeních, které jsou
a) dostatečně vzdálené a provozně oddělené od jiných staveb a zařízení sloužících chovu zvířat, jež jsou vnímavá na stejné nákazy jako zvířata v karanténě,
b) technicky způsobilé pro chov zvířat a technologicky vybavené pro ustájení zvířat příslušného druhu a kategorie,
c) vybavené účinnými prostředky pro dezinfekci dopravních prostředků a osob, jakož i vhodným zařízením pro ukládání vedlejších živočišných produktů,
d) chráněné před vniknutím jiných zvířat a zabezpečené před vstupem nepovolaných osob a
e) vybavené k provádění zdravotních zkoušek a k odběru vzorků pro diagnostické účely.
(3) Karanténa začíná umístěním posledního ze zvířat, která mají být držena v karanténě; umísťování celé skupiny zvířat do karantény se provádí ve lhůtě nepřesahující 5 dnů.
(4) V průběhu karantény
a) nesmí být ve stájích, jiných prostorech a zařízeních, v nichž jsou umístěna zvířata v karanténě, umísťována další zvířata,
b) se provádějí podle pokynů krajské veterinární správy vyšetření zvířat, odběry vzorků k laboratornímu vyšetření, zdravotní zkoušky, ochranná očkování a veterinární léčebné, popřípadě i jiné veterinární odborné úkony.
(5) Provozovatel stájí, jiných prostorů a zařízení, určených k držení zvířat v karanténě, vede deník karantény zvířat (dále jen „deník karantény“), který obsahuje
a) údaje
1. o zahájení a ukončení umísťování zvířat v karanténě a o zahájení karantény,
2. o prováděných veterinárních odborných úkonech, týkajících se zvířat v karanténě, a o jejich výsledcích,
3. o přemísťování zvířat ze stájí, jiných prostorů a zařízení, v nichž jsou držena v karanténě, na jatky, popřípadě o neškodném odstraňování jejich kadáverů,
4. o provedených veterinárních kontrolách v průběhu karantény a o jejich výsledcích,
5. o ukončení karantény a přemístění zvířat z karantény do chovu a
6. o čištění a dezinfekci stájí, jiných prostorů a zařízení, v nichž byla držena zvířata v průběhu karantény,
b) soupis zvířat v karanténě podle identifikačních čísel, popřípadě způsobem podle jiného právního předpisu6), a
c) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, pobytu nebo bydliště osoby odpovědné za vedení deníku karantény.
(6) Přílohou deníku karantény jsou veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení provázející zvířata umísťovaná v karanténě.
6) Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.