přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 327/2004
Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin § 6b

§ 6b
Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců (rodenticidy)
Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců (rodenticidy) obsahuje:
a) identifikaci ošetřovatele porostu
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo
2. obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,
b) informace k přípravku
1. obchodní název,
2. číslo šarže,
3. množství přípravku,
4. účel aplikace a
c) identifikaci místa aplikace přípravku
1. pozemek označený parcelním číslem, obcí, katastrálním územím, výměrou v hektarech, druhem plodiny a
2. den a hodinu aplikace.