přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 383/2011
Vyhláška č. 383/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou Čl.I

Čl. I
V příloze k vyhlášce č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou, články VI až XII včetně poznámky pod čarou č. 1 znějí:
„VI. Povolování přípravků
1. Hodnocení vlastností přípravků mimo přípravky obsahující pouze účinnou látku charakteru mikroorganismů, feromonů, repelentů, látek na bázi potravinářských surovin, rostlinných extraktů, přípravků představujících nízké riziko a přípravků obsahujících jen základní látky, v rámci zpravodajství nebo spoluzpravodajství
----------------------------------------------------------------- -----------------
Položka           Odborný úkon              Výše náhrady
                                    (Kč)
----------------------------------------------------------------- -----------------
 P 1  Souhrnné  odborné hodnocení podkladových  údajů  o    278 100
    přípravku a posouzení jeho závěrů z hlediska jednotných
    zásad  hodnocení a rozhodování uvedených v  přímo
    použitelném předpisu Evropské unie o uvádění přípravků
    na ochranu rostlin na trh1).
    
    Není-li nutno hodnotit studie, sníží se výše náhrady o
    39 000 Kč u každého z těchto dílčích hodnocení:
      -  chemické a fyzikální vlastnosti,
      -  osud a chování v životním prostředí,
      -  vliv na necílové organismy, necílové rostliny a
        rostlinné produkty
      -  vliv na cílové rostliny a rostlinné produkty a
        účinnost na škodlivé organismy
    (dále jen "dílčí hodnocení").
----------------------------------------------------------------- -----------------
    
2. Hodnocení vlastností přípravků obsahujících pouze účinnou látku charakteru mikroorganismů v rámci zpravodajství nebo spoluzpravodajství
 
----------------------------------------------------------------- -----------------
Položka           Odborný úkon              Výše náhrady
                                    (Kč)
----------------------------------------------------------------- -----------------
 P 2  Souhrnné hodnocení a rozhodování                264 300
    
    Není-li nutno hodnotit studie, sníží se výše náhrady o
    39 000 Kč u každého z dílčích hodnocení.
----------------------------------------------------------------- -----------------    
    
3. Hodnocení vlastností přípravků obsahujících pouze účinné látky charakteru feromonů, repelentů, látek na bázi potravinářských surovin, rostlinných extraktů, základních látek a přípravků představujících nízké riziko, v rámci zpravodajství nebo spoluzpravodajství
  
----------------------------------------------------------------- -----------------
Položka           Odborný úkon              Výše náhrady
                                    (Kč)
----------------------------------------------------------------- -----------------
 P 3  Souhrnné hodnocení a rozhodování                122 400
    
    Není-li nutno hodnotit studie, sníží se výše náhrady
    o 11 100 Kč u každého z dílčích hodnocení.
----------------------------------------------------------------- -----------------    
VII. Hodnocení účinné látky, safeneru nebo synergentu
----------------------------------------------------------------- -----------------
Položka           Odborný úkon              Výše náhrady
                                    (Kč)
----------------------------------------------------------------- -----------------
 ÚL 1  Kontrola úplnost dokumentačního souboru            33 400
    (všechny případy ÚL  2  -  ÚL 6)          

 ÚL 2  Hodnocení  účinné látky, safeneru nebo synergentu,   1 645 000
    při zpravodajství v rámci společného hodnocení pro
    účely  jejího schválení nebo obnovy  podle  přímo
    použitelného předpisu Evropské unie o uvádění přípravků
    na  ochranu  rostlin  na  trh1)  mimo  látek,
    představujících nízké riziko

 ÚL 3  Hodnocení látek představujících nízké riziko,  při    206 400
    zpravodajství v rámci společného hodnocení před jejich
    schválením a nebo obnovou podle přímo použitelného
    předpisu Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu
    rostlin na trh1)

 ÚL 4  Hodnocení účinné látky, safeneru nebo synergentu před    526 400
    jejím schválením nebo obnovou jejího schválení podle
    přímo použitelného předpisu Evropské unie o uvádění
    přípravků  na ochranu rostlin na trh1) mimo  látky
    představující nízké riziko, při spoluzpravodajství

 ÚL 5  Hodnocení opětovně předloženého dokumentačního souboru    519 400
    k účinné látce, safeneru nebo synergentu v případě
    předchozího negativního závěru (podle rozsahu možného
    využití závěrů předchozího hodnocení) při zpravodajství
    nebo spoluzpravodajství

 ÚL 6  Hodnocení látky představující nízké riziko před jejím    185 700
    schválením nebo obnovou jejího schválení podle přímo
    použitelného předpisu Evropské unie o uvádění přípravků
    na ochranu rostlin na trh1) nebo hodnocení opětovně
    předloženého dokumentačního souboru k této látce v
    případě předchozího negativního závěru (podle rozsahu
    možného využití závěrů předchozího hodnocení)  při
    zpravodajství nebo spoluzpravodajství
----------------------------------------------------------------- -----------------
VIII. Udělení osvědčení o způsobilosti k provádění úředně uznaných zkoušek (§ 45 zákona)
  
----------------------------------------------------------------- -----------------
Položka Odborný úkon                        Výše náhrady
                                    (Kč)
----------------------------------------------------------------- -----------------
 O 1  Provedení auditu                        44 500

 O 2  Opakovaný audit, opakované udělení osvědčení          27 900
----------------------------------------------------------------- -----------------  
  
IX. Povolení souběžného obchodu
  
----------------------------------------------------------------- -----------------
Položka           Odborný úkon              Výše náhrady
                                    (Kč)
----------------------------------------------------------------- -----------------
 S 1  Odborné posouzení podkladových údajů, včetně posouzení    11 100
    identity složení  srovnávaných  přípravků            
----------------------------------------------------------------- -----------------
X. Zápis pomocných prostředků a adjuvantů do úředního registru (§ 54 zákona)
----------------------------------------------------------------- -----------------
Položka           Odborný úkon              Výše náhrady
                                    (Kč)
----------------------------------------------------------------- -----------------
 DP 1  Odborné zhodnocení podkladů                  39 000
----------------------------------------------------------------- -----------------  
  
XI. Další odborné úkony v oblasti přípravků [§ 79 odst. 1 písm. m) zákona]
Vzájemné uznávání povolení nebo změny povolení formou vzájemného uznávání povolení
----------------------------------------------------------------- -----------------
Položka           Odborný úkon              Výše náhrady
                                    (Kč)
----------------------------------------------------------------- -----------------
 P 12  Souhrnné  odborné hodnocení podkladových  údajů  o    72 300
    přípravku a posouzení jeho závěrů z hlediska jednotných
    zásad  hodnocení o rozhodování uvedených v  přímo
    použitelném předpisu Evropské unie o uvádění přípravků
    na ochranu rostlin na trh1)
----------------------------------------------------------------- -----------------    
    
XII. Zápis mechanizačních prostředků do úředního registru, posuzování provozovny pro kontrolní testování mechanizačních prostředků, uznání způsobilosti technického zařízení, následná kontrola technického zařízení a uznání způsobilosti subjektu k označování dřevěných obalů (§ 63, 66, 68 a 69 zákona)
1. Odborné posouzení
----------------------------------------------------------------- ----------------- 
Položka           Odborný úkon              Výše náhrady
                                    (Kč)
----------------------------------------------------------------- ----------------- 
 M 1  Odborné posouzení mechanizačního prostředku (§  63     3 500
    zákona) v minulosti legálně uvedeného na trh v jiném
    členském státě Evropské unie při zápisu typu  do
    úředního registru

 M 2  Odborné posouzení mechanizačního prostředku (§  63    30 000
    zákona) jiného než podle položky M1 při zápisu typu do
    úředního registru

 M 3  Odborné posouzení provozovny pro kontrolní testování     2 500
    mechanizačních prostředků (§ 66 zákona)
----------------------------------------------------------------- ----------------- 
2. Odborné ověření způsobilosti technického zařízení a způsobilosti subjektu k označování dřevěných obalů (§ 69 zákona)
----------------------------------------------------------------- ----------------- 
Položka           Odborný úkon              Výše náhrady
                                    (Kč)
----------------------------------------------------------------- ----------------- 
 M 4  před prvním uznáním způsobilosti technického zařízení      4 000

 M 5  před druhým a každým následným uznáním způsobilosti     3 000
    technického zařízení

 M 6  odborné ověření způsobilosti subjektu pro označování     2 500
    dřevěných obalů
----------------------------------------------------------------- -----------------                                
_______________
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.“.