přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 308/2011
Zákon č. 308/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů Čl.III

Čl. III
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb. a zákona č. 262/2011 Sb., se mění takto:
1. V položce 69 písmena d) a e) znějí:
„d) Změna rozhodnutí o schválení
veterinárního přípravku
administrativní povahy42)               Kč 250
e) Změna rozhodnutí o schválení
veterinárního přípravku
vyžadující odborné hodnocení42)            Kč 1 000“.
2. Položky 70 a 71 znějí:
„Položka 70
1. Vydání veterinárního osvědčení
k přemístění zvířete mimo včel42)
- za jedno zvíře                    Kč  50
- za více než jedno zvíře               Kč  100
2. Vydání veterinárního osvědčení
provázejícího zvíře, které je
předmětem obchodování42)
- za jedno zvíře                    Kč  50
- za více než jedno zvíře               Kč  100
3. Vydání veterinárního osvědčení
k vývozu zvířete42)
- za jedno zvíře                    Kč  50
- za více než jedno zvíře               Kč  100
Položka 71
1. Vydání veterinárního osvědčení
k přepravě živočišných produktů42)           Kč  100
2. Vydání veterinárního osvědčení
k vývozu živočišných produktů42)            Kč  100“.
3. V položce 72 písmeno e) zní:
„e) Změna údajů (jméno, příjmení,
obchodní firma, název, trvalý
pobyt nebo pobyt, sídlo) ve
schválení a registraci nebo
v registraci                      Kč  100“.
4. V položce 73 písmeno g) zní:
„g) Vydání povolení k usmrcení velké
farmové zvěře v hospodářství
použitím střelné zbraně nebo
k domácí porážce jelenovitých
z farmového chovu použitím
střelné zbraně42)                   Kč  200“.
5. V položce 73 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
„h) Vydání povolení k provádění domácích porážek skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu v hospodářství chovatele42) Kč 200“.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).
6. V položce 73 písmeno i) zní:
„i) Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) v povolení Kč 100“.
7. V položce 73 poznámka č. 2 zní:
„2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene c), d), e), f), g) nebo h) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene i) této položky.“.