přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 219/2004
Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe § 4

§ 4
(1) Pro účely rozhodování o vydání osvědčení se dodržování Zásad ověřuje na základě žádosti žadatele formou vstupní kontroly testovacího zařízení. Toto ověření zajišťuje ministerstvo prostřednictvím jím zřízené právnické osoby (dále jen "inspekční orgán"), která provádí monitorování shody se správnou laboratorní praxí v testovacích zařízeních na území České republiky.
(2) Před zahájením kontroly se pracovník inspekčního orgánu prokáže písemným pověřením ministerstva.
(3) Zpráva o výsledku kontroly testovacího zařízení obsahuje
a) název, sídlo a identifikační číslo testovacího zařízení,
b) data, kdy byla provedena kontrola,
c) jména a příjmení vedoucích pracovníků, kteří se zúčastnili kontroly,
d) předmět kontroly,
e) závěry a doporučení týkající se udělení osvědčení,
f) vyjádření vedoucího testovacího zařízení ke zprávě o výsledku kontroly.
(4) Vzor osvědčení, které se žadateli vydává, je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.
(5) Při kontrole testovacího zařízení postupují pracovníci inspekčního orgánu v souladu s postupy uvedenými v příloze č. 4 této vyhlášky. Na postup inspekčního orgánu při kontrole se vztahují obecné předpisy o státní kontrole1a).
1a) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.