přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 54/2008
Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů § 1

§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, údaje uváděné na lékařském předpisu a pravidla používání lékařských předpisů.
(2) Pro předepisování léčivých přípravků lékaři používají lékařské předpisy1), a to
a) recepty určené pro předepisování
1. léčivých přípravků obsahujících omamné látky zařazené do seznamu I2) (dále jen „omamné látky“) nebo psychotropní látky zařazené do seznamu II3) (dále jen „psychotropní látky“), které jsou označeny modrým pruhem; vzor tohoto receptu je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky,
2. humánních léčivých přípravků s výjimkou léčivých přípravků uvedených v bodu 1, za účelem poskytování zdravotních služeb, a to i pro jejich opakovaný výdej podle § 6 odst. 4,
3. veterinárních léčivých přípravků a humánních léčivých přípravků, s výjimkou léčivých přípravků uvedených v bodu 1, za účelem poskytování veterinární péče, a to i pro jejich opakovaný výdej podle § 6 odst. 4,
b) objednávky poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) a fyzických nebo právnických osob oprávněných vykonávat veterinární činnosti5), na léčivé přípravky, včetně transfuzních přípravků, s výjimkou léčivých přípravků uvedených v písmenu a) bodě 1 (dále jen „žádanka“),
c) žádanky na léčivé přípravky uvedené v písmenu a) bodě 1, které jsou označeny modrým pruhem; vzor této žádanky je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.
(3) Pro předepisování léčivých přípravků lze také použít
a) recept v elektronické podobě (dále jen „elektronický recept“) zaslaný předepisujícím lékařem centrálnímu úložišti elektronických receptů6) podepsaný uznávaným elektronickým podpisem předepisujícího lékaře podle jiného právního předpisu7) (dále jen „elektronický podpis“), nebo
b) žádanku v elektronické podobě (dále jen „elektronická žádanka“) zaslanou předepisujícím lékařem a opatřenou ověřovacím kódem přiděleným poskytovatelem, je-li zasílána v rámci lokální počítačové sítě tohoto zdravotnického zařízení lékárně, která je jeho součástí; nebo podepsanou elektronickým podpisem, je-li zasílána lékárně mimo tuto lokální počítačovou síť, za předpokladu, že splňují náležitosti podle § 6 nebo 13.
(4) Na lékařském předpisu a na výpisu z receptu nesmějí být umístěny znaky nebo prvky, které by omezovaly čitelnost údajů vyplňovaných poskytovatelem nebo které by měly reklamní charakter.
(5) Lékařský předpis, s výjimkou lékařského předpisu označeného modrým pruhem, lze opatřit proti jeho zneužití ochrannými prvky.
1) Čl. 1 odst. 19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícího se humánních léčivých přípravků, ve znění Směrnice 2002/98/ES, 2003/63/ES, 2004/24/ES a 2004/27/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1901/2006. Čl. 1 bod 21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícího se veterinárních léčivých přípravků ve znění Směrnice 2004/28/ES.
2) Příloha č. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Příloha č. 5 zákona č. 167/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6) § 81 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).
7) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.