přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 162/2003
Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) § 5

§ 5
(1) Ministerstvo si v řízení o vydání licence vyžádá písemné vyjádření (dále jen "vyjádření") ke každé žádosti od České inspekce životního prostředí6) (dále jen "inspekce"), místně příslušné veterinární správy7) a Ústřední komise pro ochranu zvířat.8) Lhůta pro doručení vyjádření, které musí obsahovat i odůvodnění, je 30 dnů ode dne doručení vyžádání. Neobdrží-li ministerstvo vyjádření v této lhůtě, má se za to, že dožádaný orgán nemá k žádosti výhrad. Na vydání vyjádření se nevztahuje správní řád.9)
(2) Ministerstvo po obdržení vyjádření podle odstavce 1 provede v rámci řízení o vydání licence za účasti Komise pro zoologické zahrady (dále jen "Komise") (§ 11) šetření na místě, kde má být provozována zoologická zahrada, při němž ověří údaje uvedené v žádosti (§ 4 odst. 2) a posoudí skutečnosti rozhodné pro udělení licence (§ 6 odst. 2).
(3) Ministerstvo oznámí žadateli termín provedení místního šetření a složení Komise nejméně 30 dnů předem.
(4) Komise v rámci místního šetření posuzuje
a) pravdivost údajů uvedených v žádosti,
b) skutečnosti rozhodné pro udělení licence (§ 6 odst. 2), zejména
1. ustájení živočichů z pohledu zdraví a vhodných životních podmínek živočichů včetně krmení, napájení a možnosti pravidelného úklidu a dodržování chovatelských standardů,
2. zajištění pravidelné veterinární péče, případně kontroly zařízení ke karanténování a pitvám živočichů,
3. opatření k zabránění únikům živočichů,
4. zajištění a kvalitu výchovy a vzdělávání návštěvníků,
5. zapojení žadatele do národních a mezinárodních aktivit, a
6. kvalitu a počet odborného personálu vzhledem k počtu chovaných živočichů.
(5) Komise zpracuje po dokončení místního šetření zprávu o výsledku šetření v rozsahu podle odstavce 4. Obsahem zprávy je také vyjádření, zda Komise vydání licence doporučuje nebo nedoporučuje, a odůvodnění tohoto vyjádření. Komise zprávu předá ministerstvu i žadateli do 15 dnů ode dne konání místního šetření. Lhůta pro vydání licence (§ 6 odst. 1) po tuto dobu neběží.
6) Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
7) § 47 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
§ 22 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
8) § 21 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění zákona č. 162/1993 Sb.
9) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.