přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 223/2009
Zákon č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb Čl.LV

Čl. LV
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 479/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 1 písm. l) se za slova „tímto zákonem“ vkládají slova „a zákonem o volném pohybu služeb9b)“.
Poznámka pod čarou č. 9b zní:
„9b) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.“.
2. V § 8 odst. 1 písm. l) se za slova „tímto zákonem“ vkládají slova „a zákonem o volném pohybu služeb9b)“.
3. V § 14 odst. 3 písm. b) se slovo „ke“ nahrazuje slovy „k příslušné formě“.
4. V § 60 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě vymezené zákonem o volném pohybu služeb9b) je dosažení věku nejméně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost, bydliště na území České republiky a pokud takové bydliště nemá, uvedení doručovací adresy na území České republiky.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.
5. V § 60 odst. 7 ve větě první se slova „v odstavcích 2 až 4“ nahrazují slovy „v odstavcích 2, 4 a 5“ a za větu první se vkládá věta „V případě právnické osoby vymezené zákonem o volném pohybu služeb9b) je podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání splňování podmínek uvedených v odstavcích 3 až 5 odpovědným zástupcem.“.
6. V § 60 odst. 8 větě poslední se slova „podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „podle zvláštních právních předpisů“.
7. V § 60 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání se podává na ministerstvu nebo prostřednictvím jednotných kontaktních míst9b).“.
8. V § 61 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Doklady o splnění podmínek uvedených v § 60 odst. 2 až 5 musí být předloženy v ověřeném opise nebo ověřené kopii40), pokud zákon o volném pohybu služeb9b) nestanoví jinak.“.
9. V § 61 odst. 5 větě druhé se za slovo „pokud“ vkládají slova „zákon o volném pohybu služeb9b) nebo“.
10. V § 61 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) V případě právnické nebo fyzické osoby vymezené zákonem o volném pohybu služeb9b) se podává žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. b) samostatně.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
11. Za § 61 se vkládá nový § 61a, který zní:
㤠61a
Povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. a) a c) právnické nebo fyzické osobě vymezené zákonem o volném pohybu služeb9b) vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.
12. V § 62 odstavec 3 zní:
„(3) Povolení ke zprostředkování zaměstnání se vydává maximálně na dobu 3 let, s výjimkou povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. a) a c), které se právnickým nebo fyzickým osobám, na něž se vztahuje zákon o volném pohybu služeb9b), vydává na dobu neurčitou. Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané na dobu určitou lze vydat opakovaně.“.