přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 223/2009
Zákon č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb Čl.XLVIII

Čl. XLVIII
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb. a zákona č. 96/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 10“.
2. V § 17 odst. 3 písm. a) se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 10“.
3. V § 17 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Pověření podle odstavců 2 a 3 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.
Dosavadní odstavce 5 až 13 se označují jako odstavce 6 až 14.
4. V § 17 odst. 6 písm. a) se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 9“.
5. V § 17 odst. 7 se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 6“.
6. V § 17 odst. 8 se slova „obdobně odstavec 5“ nahrazují slovy „odstavec 6 obdobně“.
7. V § 17 odst. 10 se slova „odstavců 1 až 7“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 8“.
8. V § 17 odst. 12 se slova „odstavců 1 až 3, 5 a 7“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3, 6 a 8“.
9. V § 17 odst. 14 písm. a) se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 9“.
10. V § 17 odst. 14 písm. b) se slova „odstavců 1 až 3, 5 a 7“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3, 6 a 8“.