přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 124/2008
Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Čl.LXII

Čl. LXII
V zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb. a zákona č. 36/2008 Sb., se za § 44a vkládá nový § 44b, který včetně poznámek pod čarou č. 9j a 9k zní:
㤠44b
Za účelem doložení bezúhonnosti či důvěryhodnosti účastníka správního řízení, které Česká národní banka vede, si vyžádá podle zvláštního právního předpisu9j) výpis z evidence Rejstříku trestů a v případech stanovených zvláštním právním předpisem9k) opis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
9j) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
9k) § 2a odst. 13 zákona č. 87/1995 Sb.
§ 4 odst. 7 zákona č. 21/1992 Sb.“.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 9j se označuje jako poznámka pod čarou č. 9l, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.