přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 124/2008
Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Čl.XLVIII

Čl. XLVIII
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 30 odst. 6 se slova „a víza k pobytu do 90 dnů“ zrušují.
2. V § 31 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
3. V § 31 odst. 2, § 42b odst. 1 písm. a), § 42c odst. 4 a 6 a § 44a odst. 5 se slova „písm. a), d), e) a f)“ nahrazují slovy „písm. a), d) a e)“.
4. V § 31 odst. 3 písm. b) se slova „a), e) a f)“ nahrazují slovy „a) a e)“.
5. V § 31 odst. 4 se věta první zrušuje.
6. V § 35 odst. 2 se slova „písm. a) až e)“ nahrazují slovy „písm. a) až d)“ a slova „písm. a), d) a e)“ se nahrazují slovy „písm. a) a d)“.
7. V § 42 odst. 3 větě druhé se slova „a), c) až f)“ nahrazují slovy „a), c) až e)“.
8. V § 42d odst. 2 písm. a) se slova „písm. a), b), d), e) a f)“ nahrazují slovy „písm. a), b), d) a e)“.
9. V § 42f odst. 3 písm. b) se slova „a), e) a f)“ nahrazují slovy „a) a e)“.
10. V § 44a odst. 6 písm. a) se slova „písm. a), b), d) a f)“ nahrazují slovy „písm. a), b), d) a e)“.
11. V § 44a odst. 8 větě třetí se slova „a) a c) až f)“ nahrazují slovy „a) a c) až e)“.
12. V § 45 odst. 5 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).
13. V § 46 odst. 6 se slova „písm. a), d) až f)“ nahrazují slovy „písm. a), d) a e)“.
14. V § 46 odst. 8 se slova „písm. a) a c) až f)“ nahrazují slovy „písm. a) a c) až e)“.
15. V § 56 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) nesplňuje podmínku trestní zachovalosti (§ 174),“.
16. V § 70 odst. 2 písmeno e) zní:
„e) doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti (§ 174) vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem nebo v němž má trvalé bydliště, jakož i státy, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává; tato povinnost se nevztahuje na cizince mladšího 15 let a na cizince staršího 15 let, jemuž bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území, jemuž byla udělena doplňková ochrana podle zvláštního právního předpisu2), nebo který žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 67; cizinec, který žádá o povolení k trvalému pobytu podle § 68 odst. 1, nebo, jde-li o cizince podle § 87, který žádá o povolení k trvalému pobytu po dosažení věku 18 let z důvodů podle § 66 odst. 1 písm. a), je povinen předložit doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, je-li o to požádán,“.
17. V § 163 písmeno j) včetně poznámky pod čarou č. 24a zní:
„j) vyžaduje výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
24a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 24a se označuje jako poznámka pod čarou č. 24b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
18. V § 164 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) vyžaduje výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.
19. V § 165 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Ministerstvo je oprávněno v řízení podle tohoto zákona požadovat vydání výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů24a). V řízení o vydání povolení k trvalému pobytu si vždy vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.
(3) Žádost o výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a) a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
20. V § 167 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) vyžadovat výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a); žádost a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.
21. V § 167 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) V řízení o udělení víza k pobytu nad 90 dnů, v řízení o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a v řízení o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu si policie vždy vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů24a).
(4) Žádost o výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů24a) a výpis nebo opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
22. V § 174 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Za účelem doložení trestní zachovalosti si příslušný orgán vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů24a). Žádost a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.