přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 124/2008
Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Čl.XLVI

Čl. XLVI
Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „a její čestné prohlášení o tom, že proti ní není v okamžiku oznámení vedeno trestní stíhání; bezúhonnost se prokazuje výpisem z rejstříku trestů ne starším než 1 měsíc; výpis se předkládá v originále nebo v úředně ověřené kopii“ nahrazují slovy „obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává“.
2. V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) čestné prohlášení o tom, zda fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby se v posledních 3 letech před podáním oznámení zdržovala či nezdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce mimo území České republiky.“.
3. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:
㤠5a
(1) Fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby [§ 5 odst. 1 písm. b) bod 2] musí být bezúhonná. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin hospodářský nebo proti majetku spáchaný z nedbalosti.
(2) Za účelem prokázání bezúhonnosti podle odstavce 1 si krajský úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu2a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
2a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.