přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 124/2008
Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Čl.XLIV

Čl. XLIV
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 79 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Za účelem doložení bezúhonnosti si registrující orgán vyžádá podle zvláštního právního předpisu30a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
Poznámka pod čarou č. 30a zní:
„30a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 79 odst. 5 se na konci textu písmene e) doplňují slova „s výjimkou výpisu z evidence Rejstříku trestů,“.
3. V § 85 odst. 3 písm. b) se slova „§ 79 odst. 5 písm. e) až k)“ nahrazují slovy „§ 79 odst. 3 a odst. 5 písm. f) až k)“.
4. V § 110 odst. 2 se slova „§ 79 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „§ 79 odst. 2 a odst. 3 věty první až třetí“.
5. V § 116 odst. 3 se slova „§ 79 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „§ 79 odst. 2 a odst. 3 věty první až třetí“.