přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 124/2008
Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Čl.XVII

Čl. XVII
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 18 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 41a zní:
„(4) Ústřední pozemkový úřad, který uděluje úřední oprávnění, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 3 vyžádá podle zvláštního právního předpisu41a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
41a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní odstavce 4 až 20 se označují jako odstavce 5 až 21.
2. V § 18 odst. 7 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
3. V § 18 odst. 11 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.