přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 124/2008
Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Čl.IV

Čl. IV
Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 312/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 3c zní:
„(3) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele si Komora vyžádá podle zvláštního právního předpisu3c) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
3c) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní odstavce 3 až 12 se označují jako odstavce 4 až 13 a dosavadní poznámky pod čarou č. 3c a 3d se označují jako poznámky pod čarou č. 3d a 3e, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
2. V § 5 odst. 4 se slova „výpis z rejstříku trestů ne starší šesti měsíců a“ zrušují.
3. V § 5 odst. 12 větě druhé se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
4. V § 15 odst. 1 se slova „§ 5 odst. 4 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 5 písm. a)“.