přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 124/2008
Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Čl.III

Čl. III
Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb., zákona č. 169/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:
„(5) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele podle odstavce 4 si Komora vyžádá podle zvláštního právního předpisu3a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
3a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 26 odstavec 1 zní:
„(1) Komora zapíše na písemnou žádost do seznamu asistentů auditora toho, kdo
a) je plně způsobilý k právním úkonům,
b) je bezúhonný,
c) získal vysokoškolské vzdělání uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) a předloží o tom doklady,
d) je v pracovním poměru u auditora nebo v auditorské společnosti, jeho pracovní úvazek činí nejméně 35 hodin týdně a pod vedením a dohledem auditora vykonává práce spojené s poskytováním auditorských služeb, a předloží o tom doklady.“.
3. V § 26 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Při posuzování bezúhonnosti se postupuje podle § 3 odst. 4 a 5.“.
Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.